Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OnRobot Soft Gripper pro náročné pick&place aplikace

Úterý, 07 Duben 2020 10:40

Tags: Hardware | One System Solution | OnRobot | Robotika | Soft Gripper | Uchopovače

OnRobot-Soft-Gripper-2015Spo­leč­nost On­Ro­bot před­sta­vu­je On­Ro­bot Soft Grip­per. Nový ucho­po­vač zjed­no­du­šu­je au­to­ma­ti­za­ci v po­tra­vi­nář­ském a ná­po­jář­ském prů­mys­lu a dal­ších „čis­tých“ pro­vo­zech, jako je vý­ro­ba kos­me­tik a léčiv, které po­tře­bu­jí ma­ni­pu­lo­vat s růz­ný­mi ob­jek­ty – od vajec po ovoce, lá­hve nebo ná­do­by ne­pra­vi­del­né­ho tvaru. Fle­xi­bil­ní On­Ro­bot Soft Grip­per po­u­ží­vá tři mě­ni­tel­né si­li­ko­no­vé ko­šíč­ky ve tvaru hvězdy a čtyř prstů k za­chy­ce­ní téměř ja­ké­ho­ko­li ma­lé­ho před­mě­tu o váze nižší než 2,2 kg, a to pro­střed­nic­tvím jem­né­ho a přes­né­ho ucho­pe­ní.

Elek­tric­ký ucho­po­vač Soft Grip­per má cer­ti­fi­ka­ci pro po­u­ži­tí v po­tra­vi­nář­ských pro­vo­zech (splňuje cer­ti­fi­ka­ce FDA 21 CFR a EC 1935/2004). Na roz­díl od tra­dič­ních va­ku­o­vých ucho­po­va­čů ne­vy­ža­du­je ex­ter­ní pří­vod vzdu­chu, má jed­no­duš­ší kon­struk­ci a je méně ná­klad­ný. Oproti úzce za­mě­ře­ným ře­še­ním na­bí­zí Soft Grip­per bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­ci s vět­ši­nou ko­la­bo­ra­tiv­ních ro­bo­tů a leh­kých prů­mys­lo­vých ro­bo­tů s vy­u­ži­tím plat­for­my One Sys­tem So­lu­ti­on.
Oceňované ře­še­ní One Sys­tem So­lu­ti­on je plat­for­mou po­sky­tu­jí­cí uni­fi­ko­va­né me­cha­nic­ké a elek­tric­ké roz­hra­ní pro ši­ro­kou na­bíd­ku ro­bo­tic­kých ramen na trhu a kon­co­vé ná­stro­je OnRo­bot. One Sys­tem So­lu­ti­on byla nově roz­ší­ře­na o in­te­gra­ci s ro­bo­ty od ABB Ro­bo­tics a Ha­nwha Pre­ci­si­on Ma­chi­ne­ry. Uži­va­te­lé těch­to ro­bo­tů mohou nyní vy­u­žít jed­not­né­ho me­cha­nic­ké­ho a elek­tric­ké­ho roz­hra­ní ja­ké­ho­ko­li pro­duk­tu On­Ro­bot pro snaz­ší in­te­gra­ci a rych­lej­ší ná­vrat­nost in­ves­tic.

Soft Grip­per je ide­ál­ní pro apli­ka­ce v po­tra­vi­nář­ském a ná­po­jář­ském prů­mys­lu a po­sky­tu­je fle­xi­bil­ní a jemné ucho­pe­ní také ve vý­rob­ním a oba­lo­vém od­vět­ví.

Cha­rak­te­ris­ti­ky ucho­po­va­če Soft Grip­per:

  • Nos­nost až 2,2 kg v zá­vis­los­ti na tvaru, tvr­dos­ti a hru­bos­ti po­vrchu ma­ni­pu­lo­va­ných před­mě­tů
  • Rozpě­tí úcho­pu pro ob­jek­ty od 11 mm do 118 mm v zá­vis­los­ti na po­u­ži­tém ko­šíč­ku
  • Cer­ti­fi­ka­ce FDA
  • Fle­xi­bil­ní, za­mě­ni­tel­né si­li­ko­no­vé ko­šíč­ky
  • Ide­ál­ní ma­ni­pu­la­ce s křeh­ký­mi před­mě­ty a ne­pra­vi­del­ný­mi tvary
  • Ne­vy­ža­du­je ex­ter­ní pří­vod vzdu­chu
  • Rych­lé, fle­xi­bil­ní na­sa­ze­ní a bez­pro­blé­mo­vá in­te­gra­ce se všemi hlav­ní­mi znač­ka­mi ro­bo­tů

Pro více informací navštivte www.onrobot.com.


Mohlo by vás zajímat: