Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Modix uvádí na trh novou 3D tiskárnu BIG-120Z

Úterý, 07 Duben 2020 14:02

Tags: 3D tiskárny | BIG-120Z | Hardware | Modix | Modulární

Modix-120ZNa zá­kla­dě mo­du­lár­ní kon­struk­ce 3D tis­ká­ren BIG-60 a BIG-120X uvádí Modix novou 3D tis­kár­nu – BIG-120Z. Tis­kár­na za­jiš­ťu­je znač­ný sta­veb­ní objem 600 × 600 × 1200 mm (XYZ), což vy­ho­vu­je po­tře­bám vý­rob­ců vý­rob­ců vy­so­kých pro­duk­tů, jako je módní a re­klam­ní prů­my­sl. Velká tis­kár­na umožňuje tisk­nout velké ob­jek­ty na­jed­nou – a eli­mi­nu­je tak po­tře­bu zdlou­ha­vé­ho po­st­pro­ce­su, který je drahý i ča­so­vě ná­roč­ný. Kromě toho jsou kon­co­vé vý­tis­ky ob­vykle odol­něj­ší, když jsou vy­tiš­tě­ny jako jeden ob­jekt. Stej­ně jako ostat­ní 3D tis­kár­ny Modix je i BIG-120Z do­dá­ván jako sada pro vlast­ní sestavení.

Vý­ho­dy souprav pro vlast­ní mon­táž jsou je­jich nižší ce­no­vá úroveň ve srov­ná­ní s mon­to­va­ný­mi stro­ji, nižší ná­kla­dy na pře­pra­vu a fle­xi­bi­li­ta při vý­bě­ru pre­fe­ro­va­né­ho umís­tě­ní pro tis­kár­nu. Díky kom­pakt­ní­mu ba­le­ní může tento nový 2me­t­ro­vý stroj pro­jít všemi dveř­mi.
BIG-120Z na­bí­zí ši­ro­kou škálu po­kro­či­lých vlast­nos­tí včet­ně: 32­bi­to­vé­ho ovla­da­če Du­e­t3D, Wi-Fi při­po­je­ní a pří­stu­pu z webu, 7” do­ty­ko­vý dis­plej, uza­vře­ný kryt z hli­ní­ko­vých kom­po­zit­ních pa­ne­lů a po­ly­kar­bo­ná­to­vé dveře, na­sta­ve­ní vy­rov­ná­ní, vy­lep­še­ný dvo­ji­tý ex­tru­der E3D Aero a dvo­ji­tý vy­so­ko­prů­to­ko­vý ho­tend E3D Vol­ca­no. BIG-120Z navíc ob­sa­hu­je pré­mi­o­vý po­hy­bo­vý sys­tém za­hr­nu­jí­cí po­hy­bo­vé ko­lej­ni­ce HIWIN, roz­vo­do­vé ře­me­ny Gates a sig­nál­ní ka­be­ly IGUS. BIG-120Z je in­te­li­gent­ní 3D tis­kár­na, která po­sky­tu­je ně­ko­lik klí­čo­vých rysů spo­leh­li­vos­ti, včet­ně ob­no­ve­ní na­pá­je­ní, sen­zo­ru konce vlák­na, 120 au­to­ma­tic­kých zku­šeb­ních bodů pro ni­ve­la­ci tis­ko­vé­ho lože, de­tek­ce za­blo­ko­vá­ní a dal­ších. Ak­tiv­ní vzdu­cho­vý filtr je k dis­po­zi­ci jako do­pl­něk.

Ma­lo­ob­chod­ní cena BIG-120Z je 9500 USD. Do­dáv­ka první vý­rob­ní dávky začne v po­lo­vi­ně dubna.

Tech­nic­ké spe­ci­fi­ka­ce:

  • Objem tisku: 600 × 600 × 1200 mm
  • Roz­mě­ry stro­je: 800 × 800 × 2000 mm
  • Hmot­nost: 80 kg
  • Tep­lo­ta ho­ten­du: vý­cho­zí 285 °C, lze ji navýší­t na 400 °C
  • Ma­xi­mál­ní tep­lo­ta lože: 120 °C

Další in­for­ma­ce o nové 3D tis­kár­ně Modix 120Z na­jde­te na www.modix3d.com/big-120z.


Mohlo by vás zajímat: