Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OnRobot uvádí 2.5D kamerový systém Eyes

Čtvrtek, 16 Duben 2020 14:07

Tags: 2.5D | Eyes | Hardware | Kamerové systémy | OnRobot | Robotika

ABB Eyes VG10-2016Spo­leč­nost OnRo­bot před­sta­vu­je OnRo­bot Eyes, po­kro­či­lý, ce­no­vě do­stup­ný kon­co­vý ná­stroj pro ka­me­rou na­vá­dě­né apli­ka­ce s tech­no­lo­gií 2.5D zlep­šu­jí­cí vní­má­ní hloub­ky a roz­po­zná­vá­ní dílů. Sys­tém je funkč­ní na ro­bo­tech všech hlav­ních ro­bo­tic­kých vý­rob­ců. OnRo­bot Eyes lze fle­xi­bil­ně při­pev­nit přímo na ro­bo­ta nebo mimo něj, což umožňuje re­a­li­zo­vat téměř ja­kou­ko­li ne­struk­tu­ro­va­nou apli­ka­ci vy­ža­du­jí­cí ka­me­ro­vé na­vá­dě­ní. Čas­tou čin­nos­tí ro­bo­tic­kých ramen je zve­dat před­mě­ty, které ne­ma­jí stej­nou ori­en­ta­ci, tvar či ve­li­kost. Kvůli je­jich pra­vi­del­né­mu umís­tě­ní vy­u­ží­va­jí vý­rob­ci často různá pří­slu­šen­ství jako zá­sob­ní­ky, po­da­va­če a další doplňky.

Zvy­šu­jí tím ná­kla­dy a kom­plex­nost a vý­sled­kem jsou ne­pruž­né apli­ka­ce po­strá­da­jí­cí schop­nost snad­né ma­ni­pu­la­ce s růz­ný­mi ob­jek­ty nebo mož­nost rych­lé­ho pře­na­sta­ve­ní na nový úkol.
Vý­znam­ná část uži­va­te­lů ne­chce být vá­zá­na pře­dem danou vstup­ní po­zi­cí pro­duk­tu, se kte­rým má být ma­ni­pu­lo­vá­no. Chtě­jí eli­mi­no­vat kom­pli­ko­va­né, ob­jem­né a drahé zá­sob­ní­ky a po­dob­ná pří­slu­šen­ství, která k tomu po­tře­bu­jí. Do­po­sud byly ka­me­ro­vé sys­témy pro tyto zá­kaz­ní­ky ne­do­stup­né, ale nový sys­tém Eyes mění pra­vi­dla hry.

OnRobot Eyes A-2016

Sys­té­mu OnRo­bot Eyes, na roz­díl od ji­ných ka­me­ro­vých sys­té­mů na trhu, stačí ke ka­lib­ra­ci a k roz­po­zná­ní sou­čás­ti po­ří­dit je­di­ný ob­rá­zek, při­čemž dis­po­nu­je au­to­ma­tic­kým za­ostře­ním pro práci v růz­ných vzdá­le­nos­tech v rámci jedné apli­ka­ce.
Eyes je ide­ál­ní pro tří­dě­ní ši­ro­ké­ho spek­tra před­mě­tů nebo ob­rá­bě­ní CNC stro­jů s ko­vo­vý­mi sou­část­mi de­fi­no­va­ný­mi vněj­ším tva­rem, a také pro mnoho dal­ších apli­ka­cí, ve kte­rých je dů­le­ži­tá ori­en­ta­ce před­mě­tu. Díky ce­no­vě do­stup­né a snad­no na­sta­vi­tel­né ka­me­ro­vé tech­no­lo­gii 2.5D na­bí­zí také hloub­ko­vé vní­má­ní.
2.5D se rych­le roz­ví­jí jako do­ko­na­lá tech­no­lo­gie pro ka­me­rou na­vá­dě­né apli­ka­ce. Ve srov­ná­ní s 2D do­dá­vá nejen in­for­ma­ce o délce a šířce, ale také in­for­ma­ce o výšce kon­krét­ní sou­čás­ti, což je dů­le­ži­té v pří­pa­dě, že se ob­jek­ty liší svou výš­kou nebo pokud muse­jí být na­sklá­dá­ny na sebe.
Ře­še­ní Eyes lze snad­no při­pev­nit na ro­bo­tic­ké ra­me­no či mimo něj. Je možné jej in­te­gro­vat se všemi ko­la­bo­ra­tiv­ní­mi a leh­ký­mi prů­mys­lo­vý­mi ro­bo­ty od všech před­ních do­da­va­te­lů pro­střed­nic­tvím One Sys­tem So­lu­ti­on, jed­not­né me­cha­nic­ké a ko­mu­ni­kač­ní plat­for­my po­sta­ve­né na mě­ni­či ná­stro­jů Quick Chan­ger, který je nyní in­te­gro­ván do všech pro­duk­tů OnRo­bot.
Nový ka­me­ro­vý sys­tém má přímé roz­hra­ní na další ná­stro­je OnRo­bot a díky tomu lze Eyes snad­no kom­bi­no­vat s ja­kým­ko­li ucho­po­va­čem OnRo­bot. S vy­u­ži­tím ná­stro­je Dual Quick Chan­ger může Eyes au­to­ma­tic­ky na­kon­fi­gu­ro­vat tool cen­ter point (TCP), při­čemž eli­mi­nu­je ja­ký­ko­li po­ten­ci­ál­ní kon­flikt mezi soft­wa­ro­vým vy­ba­ve­ním ná­stro­jů od růz­ných do­da­va­te­lů. Op­ti­mál­ní při­pev­ně­ní zá­vi­sí na kon­krét­ní apli­ka­ci. Mezi vý­ho­dy při­pev­ně­ní sys­té­mu Eyes mimo ro­bo­ta patří ab­sen­ce ka­be­lů ve­de­ných podél ro­bo­ta a lepší op­ti­ma­li­za­ce doby vý­rob­ní­ho cyklu, kdy sys­tém Eyes může po­ři­zo­vat a zpra­co­vá­vat obraz, za­tím­co ro­bo­tic­ké ra­me­no pro­vá­dí sou­běž­ně další ope­ra­ci.


Mohlo by vás zajímat: