Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CAD Studio zve na on-line konferenci Autodesk LIVE 2021

Úterý, 21 Duben 2020 13:31

Tags: Autodesk | BIM | CAD | CAD Studio | CAM | GIS | Konference | on-line | PDM

Autodesk-Live-2021-2017Se­zná­mit se s nej­no­věj­ší­mi CAD/CAM, BIM a GIS tech­no­lo­gi­e­mi pro­střed­nic­tvím uni­kát­ní web kon­fe­ren­ce mů­že­te 28. dubna 2020, kdy spo­leč­nost CAD Stu­dio vy­sí­lá in­ter­ak­tiv­ní ve­řej­ný vi­deostre­am, ve kte­rém před­sta­ví nové pro­duk­ty řady Au­to­de­sk 2021. Díky to­mu­to ži­vé­mu in­ter­ne­to­vé­mu vy­sí­lá­ní se mů­že­te se­zná­mit s no­vin­ka­mi CAD, CAM, PDM, BIM a GIS pro­duk­tů Au­to­de­s­ku a CAD Stu­dia od­kud­ko­liv z po­hod­lí svého křes­la – přímo na svém po­čí­ta­či, no­te­boo­ku, table­tu, te­le­fo­nu, na te­le­vi­zo­ru doma nebo ve fi­rem­ní za­se­da­cí míst­nos­ti či škol­ní učeb­ně.

Tato in­ter­ne­to­vá „te­le­viz­ní“ forma na­hra­zu­je pů­vod­ní tra­dič­ní série road­show. S vy­u­ži­tím mo­der­ních tech­no­lo­gií při­blí­ží no­vin­ky CAD apli­ka­cí řady 2021 i zá­jem­cům v těch re­gi­o­nech České a Slo­ven­ské re­pub­li­ky, kam road­show dříve ne­za­ví­ta­ly. Letos se vy­sí­lá i pro Ma­ďar­sko.

Di­vá­kům budou před­ve­de­ny za­jí­ma­vé no­vin­ky pro­duk­tů Au­to­CAD 2021, In­ven­tor 2021, Revit 2021, Civil 3D 2021, nové pro­fes­ní sady Au­to­de­sk Collecti­on, Fusi­on 360, nové služ­by BIM 360 a další nej­no­věj­ší clou­do­vé tech­no­lo­gie, nebo po­pu­lár­ní nad­stav­bo­vé apli­ka­ce, včet­ně twi­GIS, no­vých bonus ná­stro­jů CS+. Do­po­led­ní sekce vy­sí­lá­ní je vě­no­vá­na stro­jí­ren­ství a GIS, od­po­led­ní sekce pak sta­veb­nic­tví.
Ze za­sla­ných re­gis­tra­cí účast­ní­ků kon­fe­ren­ce bude na konci vy­sí­lá­ní vy­lo­so­ván nový ma­ji­tel chyt­rých ho­di­nek Gar­min Vi­vo­acti­ve 3. Účast na této on-line kon­fe­ren­ci je bez­plat­ná.
Re­gis­truj­te se včas na strán­ce Au­to­de­sk LIVE 2021.


Mohlo by vás zajímat: