Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak zapojit 3D tisk do výuky představuje Y Soft

Středa, 22 Duben 2020 14:56

Tags: 3D tisk | Academy | be3D | EDU | SafeQ | Výuka | Vzdělávání | Y Soft

ysoft-be3d-accessories-2017Spo­leč­nost Y Soft Cor­po­rati­on před­sta­vi­la novou část ob­lí­be­né be3D Aca­de­my v po­do­bě pré­mi­o­vých 3D lekcí. Další no­vin­kou je kom­plex­ní 3D/2D vzdě­lá­va­cí ba­lí­ček, který má ško­lám po­mo­ci ušet­řit pe­ní­ze po­mo­cí spo­je­ní sprá­vy pa­pí­ro­vé­ho tisku s po­tře­ba­mi pro 3D tisk. 3D tisk po­má­há při výuce pří­ro­do­věd­ných a tech­nic­kých před­mě­tů k lep­ší­mu vy­svět­le­ní slo­ži­těj­ších kon­cep­tů, po­si­lu­je in­ter­ak­ti­vi­tu učení a za­po­je­ní dětí do výuky. Zájem ze stra­ny škol ne­u­stá­le roste a vět­ši­na vzdě­lá­va­cích in­sti­tu­cí po­ři­zu­je 3D tis­kár­ny.

Y Soft proto ve spo­lu­prá­ci s od­bor­ní­ky a uči­te­li vy­vi­nul YSoft be3D Aca­de­my, on-line kni­hov­nu 3D mo­de­lů, video tu­to­ri­á­lů, mo­de­lů, pre­zen­ta­cí a uce­le­ných osnov vy­u­ží­va­jí­cích 3D tisk, které lze vy­u­žít pro různé tech­nic­ké, pří­ro­do­věd­né nebo umě­lec­ké před­mě­ty. Da­ta­bá­ze mo­de­lů pak ob­sa­hu­je prvky, které mohou uči­te­lé vy­u­žít k vy­tvo­ře­ní vlast­ních lekcí.
Stan­dard­ní lekce be3D Aka­de­mie jsou do­stup­né bez­plat­ně pro všech­ny uži­va­te­le. Nyní Y Soft před­sta­vil pré­mi­o­vý obsah, který bude do­stup­ný ex­klu­ziv­ně všem uži­va­te­lům tis­ká­ren eDee, včet­ně těch, kteří si po­ří­dí dru­hou před­sta­ve­nou no­vin­ku – vzdě­lá­va­cí ba­lí­ček ur­če­ný pro školy. Pré­mi­o­vé lekce mají stej­ně bo­ha­té zdro­je jako stan­dard­ní obsah, ale mají k nim pří­stup pouze zá­kaz­ní­ci vy­u­ží­va­jí­cí tis­kár­ny eDee. Již dnes jsou k dis­po­zi­ci pré­mi­o­vé lekce a další budou při­dá­vá­ny vždy čtvrt­let­ně.

EDU ba­lí­ček ur­če­ný pro školy

Y Soft zá­ro­veň před­sta­vil nový ce­no­vě do­stup­ný ba­lí­ček pro vzdě­lá­va­cí in­sti­tu­ce, který ob­sa­hu­je vše po­třeb­né, aby mohla škola ve svých učeb­nách vy­u­ží­vat 3D tisk. Pe­da­go­go­vé mají ome­ze­né zdro­je a musí být v ob­las­ti tisku efek­tiv­ní. Zá­ro­veň hle­da­jí nové způ­so­by, jak stu­den­ty vtáh­nout do výuky. Ba­lí­ček EDU kom­bi­nu­je sprá­vu tisku a di­gi­ta­li­za­ce do­ku­men­tů před­ním fi­rem­ním ná­stro­jem YSoft SafeQ, který spra­vu­je 2D tisk na pa­pí­ro­vých tis­kár­nách i 3D tisk. Právě kom­bi­na­ce vy­u­ži­tel­nos­ti ná­stro­je umož­ní ško­lám zdů­vod­nit in­ves­ti­ce do 3D tisku jako sou­část mo­der­ni­za­ce sys­té­mu a sprá­vy pa­pí­ro­vé­ho tisku.

EDU ba­lí­ček ob­sa­hu­je:

 • Tis­kár­na YSoft be3D eDee – stol­ní 3D tis­kár­na s uza­vře­ným šasi pro ma­xi­mál­ní bez­peč­nost
 • Tři roky vol­né­ho pří­stu­pu k pré­mi­o­vým 3D lek­cím na YSoft be3D Aca­de­my
 • Vrst­vo­vý soft­ware De­e­Con­t­rol – snad­no po­u­ži­tel­ná apli­ka­ce PC / Mac pro pří­pra­vu mo­de­lů pro 3D tisk
 • Sada pří­slu­šen­ství pro za­čá­teč­ní­ky
 • Čteč­ka iden­ti­fi­kač­ních karet stu­den­tů / fa­kult
 • Vlák­na: 3000 g fi­la­men­tu od černé, bílé a oran­žo­vé barvy
 • Inte­li­gent­ní soft­ware za­hr­nu­jí­cí:
  • YSoft SafeQ pro bez­peč­ný pří­stup, mož­nost tisku na ja­ké­ko­li 2D tis­kár­ně nebo eDee a re­por­ting vy­u­ži­tí za­ří­ze­ní
  • Upo­zor­ně­ní během tisku, upo­zor­ně­ní na do­kon­če­ní úlohy a in­for­mo­vá­ní uži­va­te­le o prů­bě­hu

Ba­lí­ček po­má­há ško­lám za ro­zum­nou cenu vy­tvo­řit pří­le­ži­tost pro stu­den­ty vy­nik­nout v tech­nic­kých, pří­ro­do­věd­ných a umě­lec­kých před­mě­tech a při­pra­vit je pro bu­dou­cí ka­ri­é­ru. Vol­bou be3D eDee ře­še­ní získá škola před­ní svě­to­vý ná­stroj YSoft SafeQ pro sprá­vu 3D i 2D tisku, což je hod­no­ta, kte­rou na­bí­zí pouze Y Soft.
Vzdě­lá­va­cí ba­lí­ček mimo jiné ob­sa­hu­je tu­to­rial k 3D tisku, ví­ce­le­tou tech­nic­kou pod­po­ru a in­sta­la­ci. Více in­for­ma­cí na­lez­ne­te na ysoft.com/3DEducation.


Mohlo by vás zajímat: