Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D skenování v záznamech webinářů SolidVisionu

Pátek, 24 Duben 2020 10:22

Tags: 3D skenování | 3D Systems | Creaform | Kontrola kvality | Reverzní inženýrství | SolidVision

Webinare 3D skenovani-2017Jak asi víte, je spo­leč­nost So­li­dVi­si­on v ob­las­ti 3D ske­no­vá­ní velmi ak­tiv­ní. Znají to pře­de­vším účast­ní­ci kon­fe­ren­cí uži­va­te­lů So­li­dworks So­li­d­Da­ys a také uči­te­lé zú­častňující se EDU kon­fe­ren­cí této firmy. 3D ske­no­vá­ní se tak do­stá­vá se do pod­vě­do­mí stále šir­ší­ho počtu kon­struk­té­rů a kon­t­ro­lo­rů. Po­mo­cí mo­bil­ních 3D ske­ne­rů do­ká­že­me v dneš­ní době ske­no­vat ob­jek­ty všech tvarů, ve­li­kos­tí a barev. Za­ří­ze­ní tak není li­mi­to­vá­no svými mož­nost­mi, ale pouze ob­slu­hou. So­li­dVi­si­on na­bí­zí plně mo­bil­ní 3D ske­ne­ry od spo­leč­nos­ti Cre­a­form 3D a soft­wa­ro­vá ře­še­ní od spo­leč­nos­tí Cre­a­form a 3D Sys­tems.

Zís­ka­ná data je možné po­u­žít pro 3D tisk, kon­struk­ci a de­sign, re­verz­ní in­že­nýr­ství a v ne­po­sled­ní řadě pro kon­t­ro­lu kva­li­ty. So­li­dVi­si­on běžně po­řá­dá se­mi­ná­ře s té­ma­ty 3D ske­no­vá­ní a v sou­čas­né Covid-19 době také webi­ná­ře. Pokud jste ne­stih­li dub­no­vé webi­ná­ře Re­verz­ní in­že­nýr­ství nebo Kon­t­ro­la kva­li­ty, mů­že­te si je pus­tit nyní ze zá­zna­mu. Podívat se můžete také na video Creaformu o optimalizaci motorek KTM.
Všech­ny webi­ná­ře na­lez­ne­te na www.3d-skenovani.cz/3d-skenovani/webinare.


Mohlo by vás zajímat: