Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář ArcGIS Dashboards 5. 5. 2020

Středa, 29 Duben 2020 12:42

Tags: Arcdata | ArcGIS | Dashboards | GIS | Praha | Web AppBuilder | Webové aplikace

Arcdata-Dashboards-2018Ar­c­GIS Da­shbo­ards je pro­stře­dí pro tvor­bu webo­vých apli­ka­cí, které se mohou sklá­dat z kom­po­nent jako je mapa, grafy, se­zna­my a další. Toto pro­stře­dí je tu s námi již velmi dlou­ho, ale stále jako by bylo ve stínu ša­b­lo­no­vých apli­ka­cí či ná­stro­je Web Ap­pBu­il­der for Ar­c­GIS. Nutno říci, že ne­prá­vem, a proto se Ar­c­da­ta Praha roz­hod­la před­sta­vit Ar­c­GIS Da­shbo­ards v rámci svého his­to­ric­ky prv­ní­ho webi­ná­ře. Na se­mi­ná­ři se na­u­čí­te vy­tvo­řit svůj první Da­shbo­ard a poté se se­zná­mí­te s dal­ší­mi tech­ni­ka­mi, jako je pro­po­jo­vá­ní dat, díky kte­ré­mu okol­ní grafy oži­ví­te.

Do­zví­te se také o mož­nos­tech fil­tra­ce dat, abys­te se ve svých da­to­vých vrst­vách ne­ztra­ti­li, na­u­čí­te se na­sta­vit in­ter­ak­tiv­ní udá­los­ti a do­zví­te se také, jak zpra­co­vá­vat ča­so­vá data.

Webi­nář se usku­teč­ní v úterý 5. květ­na 2020 od 10:00 a pro účast není po­tře­ba in­sta­lo­vat žádný soft­ware, ani do­pl­něk pro­hlí­že­če. Re­gis­tra­ce i účast na se­mi­ná­ři jsou zdar­ma.

Za­re­gis­tro­vat se mů­že­te na strán­ce webi­ná­ře.


Mohlo by vás zajímat: