Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Novinky v oblasti BIM pro pozemní a liniové stavby

Pondělí, 04 Květen 2020 12:56

Tags: Arcadia | BIM | CADservis | Edificius | IFC | RoadPack | Stavebnictví | ZWCAD

Arcadia BIM-2019Jistě jste se s po­jmem BIM (In­for­mač­ní model bu­do­vy) už se­tka­li. Do­kon­ce je mnoho kan­ce­lá­ří, které už BIM ře­še­ní ak­tiv­ně vy­u­ží­va­jí se všemi vý­ho­da­mi a můžou kon­sta­to­vat, že je to dobré ře­še­ní. Týká se to hlav­ně pro­jek­tan­tů po­zem­ních sta­veb, kde už BIM za­čí­ná být stan­dar­dem. Také pře­vod­ní for­mát IFC (In­dust­ry Foun­dati­on Clas­ses), ozna­čo­va­ný dnes za me­zi­ná­rod­ní normu ISO 16739:2013 v této ob­las­ti, za­čí­ná být ve­li­ce sta­bil­ní.

Po­zem­ní stav­by v BIM

V ob­las­ti po­zem­ních sta­veb se ob­je­vu­je mnoho BIM ře­še­ní a soft­waru z růz­ných zemí a s růz­ný­mi schop­nost­mi. Asi nej­zná­měj­ší­mi soft­wa­ry jsou Revit a Ar­chi­CAD a tyto ře­še­ní se nej­čas­tě­ji ob­je­vu­jí v již za­je­tých BIM pro­jekč­ních kan­ce­lá­řích.
Naše spo­leč­nost CAD­ser­vis se v této ob­las­ti pus­ti­la do ře­še­ní co nej­ví­ce po­dob­né­ho námi dis­tri­bu­o­va­né­mu ZW­CA­Du, a sice Ar­ca­dia BIM. Jedná se o ře­še­ní pro kom­plet­ní stav­bu (ar­chi­tek­tu­ra, stav­ba, pasport stav­by, elek­tro­in­sta­la­ce, voda, ka­na­li­za­ce, to­pe­ní, úni­ko­vé cesty a sta­ti­ka kon­struk­cí). Ar­ca­dia je funkč­ní BIM ře­še­ní, lo­ka­li­zo­va­né do čes­ké­ho ja­zy­ka, se zná­mým uži­va­tel­ským pro­stře­dím. K dis­po­zi­ci máme také kom­plex­ní BIM pro­gram Edi­fi­cius, který je však zatím pouze v an­g­lič­ti­ně.
Nej­lep­ší cesta, jak vědět o BIM více je začít.

CADservis-1-2019

Pokud chce­te začít s BIM, tak více se o tomto sys­té­mu do­zví­te na www.bim-cad.cz.

Liniové stavby v BIM

Li­ni­o­vé stav­by jsou zatím da­le­ko od úpl­né­ho BIM. Ně­kte­rá CAD ře­še­ní se sice pre­zen­tu­jí jako BIM pro li­ni­o­vé stav­by, ale pro­blém je, že zatím není de­fi­no­ván žádný fi­nál­ní stan­dard pro při­řa­ze­ní tříd a atri­bu­tů v IFC for­má­tu. Také je u li­ni­o­vých sta­veb pro­blém s množ­stvím dat. Není pro­blém vy­pro­jek­to­vat 500 m sil­ni­ce, ale co třeba 10 km? Na toto je nej­lep­ší ře­še­ní Road­Pac od spo­leč­nos­ti Pra­go­pro­jekt, díky svému da­to­vé­mu po­je­tí mo­de­lu. Na le­toš­ní sil­nič­ní kon­fe­ren­ci v Čes­kých Bu­dě­jo­vi­cích pre­zen­to­val Ing. Si­ro­tek, z firmy Vi­a­pont, mož­nou bu­douc­nost BIM u li­ni­o­vých sta­veb, a to i v ná­vaz­nos­ti na Road­Pac 2020, roz­počty a ča­so­vé plány li­ni­o­vých sta­veb. Pre­zen­to­val také vý­sled­ky spo­lu­prá­ce jed­not­li­vých in­sti­tu­cí a spo­leč­né da­to­vé pro­stře­dí CDE. Je fajn, že se touto pro­ble­ma­ti­kou za­bý­vá celá sku­pi­na lidí a vy­pa­dá to na brzký ná­stup for­má­tu IFC v.5.

CADservis-2-2019

Věřím, že jakmi­le bude ho­to­vý IFC v.5, který by měl pro­ble­ma­ti­ku li­ni­o­vých sta­veb řešit, bude brzy poté i nová verze Road­Pac pro ZWCAD ur­če­ná pro sil­ni­ce a dál­ni­ce a třeba se pak brzy do­čká­me i verze pro že­lez­ni­ce.


Mohlo by vás zajímat: