Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář 3D tiskárny pro školy MakerBot SKETCH

Čtvrtek, 07 Květen 2020 13:51

Tags: 3D tiskárny | Hardware | MakerBot SKETCH | MCAE Systems | Školy | Vzdělávání | Webinar

Webinar MakerBot SKETCH-2019Ma­ker­Bot SKETCH Clas­sro­om je se­sta­va 3D tis­ká­ren a softwaru ur­če­ná pro výuku 3D tisku ve ško­lách. Před­sta­vu­je kom­plex­ní ře­še­ní, které ob­sa­hu­je vše, co pe­da­go­go­vé a žáci po­tře­bu­jí, aby při výuce 3D tisku do­sáh­li úspě­chu. Spo­leč­nost MCAE Sys­tems po­řá­dá krát­ký bez­plat­ný webi­nář, kde vás s touto se­sta­vou 3D tis­ká­ren se­zná­mí. Se­sta­va SKETCH Clas­sro­om po­má­há rych­le­ji in­te­gro­vat 3D tisk do výuky. Uči­te­lé se naučí vy­tvá­řet pou­ta­vé učeb­ní plány, ve kte­rých naučí žáky kon­cepč­ní­mu myš­le­ní a ino­va­cím po­mo­cí 3D tisku. Žáci ob­je­ví krásu 3D mo­de­lo­vá­ní a naučí se pra­co­vat s 3D tis­kár­nou.

Webi­nář Ma­ker­Bot SKETCH Clas­sro­om sle­duj­te v úterý 12. květ­na 2020 od 10:30 hodin.
V pří­pa­dě zájmu se re­gis­truj­te na TOMTO OD­KA­ZU.


Mohlo by vás zajímat: