Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vítejte v novém světě výroby podle 3D Systems

Pondělí, 11 Květen 2020 13:29

Tags: 3D Systems | 3D tisk | DuraForm | HST | SLS | Výroba

SLS Thermoplastic-2020Se­lek­tiv­ní la­se­ro­vé sli­no­vá­ní (SLS) se ob­je­vu­je jako mocná tech­no­lo­gie pro funkč­ní pro­to­ty­po­vá­ní i vý­ro­bu pro ko­neč­né po­u­ži­tí. Roz­bi­tím ře­těz­ců tra­dič­ní vý­ro­by SLS od­st­raňuje po­tře­bu ná­stro­jů, umož­ňu­je ná­kla­do­vě efek­tiv­ní hro­mad­nou za­káz­ko­vou vý­ro­bu a vý­raz­ně zlep­še­né to­le­ran­ce, Takže in­že­ný­ři mo­hou na­vr­ho­vat funkč­ně s kom­plex­ní­mi vlast­nost­mi s lep­ším vý­ko­nem. V kom­bi­na­ci s port­fo­li­em uni­ver­zál­ních a ro­bust­ních ma­te­ri­á­lů 3D Sys­tems je k dis­po­zi­ci tech­no­lo­gie pro vy­tvá­ře­ní sou­čás­tí vy­so­ce odol­ných vůči teplu, che­mi­ká­li­ím a ná­ra­zům a při­pra­ve­nost vy­dr­žet i ty nej­ná­roč­něj­ší pod­mín­ky.

Pokud jde o sku­teč­nou odol­nost ma­te­ri­á­lu, na prv­ním místě v se­zna­mu je Du­ra­Form HST od 3D Sys­tems. HST je zkrat­ka pro vy­so­kou pev­nost a tep­lo­tu (High Stren­gth & Tem­pe­ra­tu­re). Jedná se o ro­bust­ní ma­te­ri­ál, který je odol­ný vůči za­tí­že­ní a vy­so­kým tep­lo­tám, na­vr­že­ný pro ex­trém­ní pro­stře­dí, na­pří­klad pod ka­po­tou, a umožňuje vý­ji­meč­né po­mě­ry pev­nos­ti k hmot­nos­ti.
Zís­kej­te white paper se spo­leh­li­vou zprá­vou po­sky­tu­jí­cí in­for­ma­ce nebo ná­vrhy k dané zá­le­ži­tos­ti – nový svět ter­mo­plas­tic­ké vý­ro­by – ob­jev­te vý­ho­dy SLS a vše­stran­nost kon­stru­o­va­ných ter­mo­plas­tů.


Mohlo by vás zajímat: