Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář MCAE: Polyjet jak ho neznáte

Pátek, 15 Květen 2020 08:51

Tags: 3D tiskárny | J55 | MCAE | PolyJet | Stratasys | Webináře

stratasys-j55-doma-2020Za­jí­ma­jí vás no­vin­ky ve světě 3D tisku? Kon­krét­ně o tech­no­lo­gii Po­ly­Jet? Chtě­li byste mít ak­tu­ál­ní pře­hled? Proto ne­vá­hej­te a po­dí­vej­te se na tři­ce­ti­mi­nu­to­vý webi­nář spo­leč­nos­ti MCAE Sys­tems, kde bu­de­te se­zná­me­ni s hor­kou no­vin­kou, po­sled­ním mo­de­lem 3D tis­kár­ny Stra­ta­sys J55. 3D tis­kár­na Stra­ta­sys J55 na­bí­zí téměř 500 tisíc barev, ově­ře­ný vzor­ník barev Pan­to­ne, věrné tex­tu­ry i prů­hled­né ma­te­ri­á­ly, kva­lit­ní a ve­li­ce re­a­lis­tic­ké vý­tis­ky. Své ná­pa­dy mů­že­te den­no­den­ně pře­ná­šet do pro­ce­su na­vr­ho­vá­ní a mít tak v rukou model s tva­ro­vý­mi změ­na­mi již během pou­hých ně­ko­li­ka hodin.

Webi­nář „Po­ly­jet jak ho ne­zná­te“ sle­duj­te v úterý 19. květ­na 2020 od 9:30 hodin.

RE­GIS­TRUJ­TE SE na we­bi­nář již nyní.


Mohlo by vás zajímat: