Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář 3D Systems Jak optimalizovat návrhy pro SLS tisk

Čtvrtek, 21 Květen 2020 12:02

Tags: 3D Systems | 3D tisk | David Cullen | SLS | Vzdělávání | Webináře

How to Optimize Your Design-2021Jako tech­no­lo­gie 3D tisku z ny­lo­no­vé­ho práš­ko­vé­ho lože na­bí­zí se­lek­tiv­ní la­se­ro­vé sli­no­vá­ní (SLS) úžas­né pří­le­ži­tos­ti při ná­vr­hu slo­ži­tých a funkč­ních dílů bez po­tře­by pod­po­ry. Žádné pod­po­ry zna­me­na­jí rych­lej­ší pro­gra­mo­vá­ní, méně plýtvá­ní a nej­vět­ší svo­bo­du na­vr­ho­vá­ní. V kom­bi­na­ci s roz­sáh­lým port­fo­li­em ny­lo­no­vých a kom­po­zit­ních ma­te­ri­á­lů od 3D Sys­tems umožňuje volba tech­no­lo­gie SLS vyšší výkon u celé řady ná­roč­ných apli­ka­cí. Živě vy­sí­la­ný webi­nář je po­řá­dán 3. červ­na 2020 v 16:30 (45 min) Da­vi­dem Culle­nem, ře­di­te­lem apli­kač­ní­ho in­že­nýr­ství v 3D Sys­tems.

Webinář ukáže na­pří­klad, jak na­vrh­nout stra­te­gie pro zvý­raz­ně­ní de­tai­lů sou­čás­ti, ode­brá­ní hmot­nos­ti a eli­mi­na­ci ne­po­třeb­né mon­tá­že. V pro­gra­mu je i zmín­ka o efek­tiv­ních ope­ra­cích ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní pro do­sa­že­ní ko­neč­né­ho funkč­ní­ho a es­te­tic­ké­ho opra­co­vá­ní, které vaše apli­ka­ce vy­ža­du­je, nebo o do­stup­ných ny­lo­no­vých ma­te­ri­á­lech a je­jich po­rov­ná­ní s běž­ný­mi ma­te­ri­á­lo­vý­mi mož­nost­mi.

Za­re­gis­tro­vat se na tuto od­bor­nou pre­zen­ta­ci mů­že­te už dnes a pak zjis­tit, jak op­ti­ma­li­zo­vat své ná­vrhy SLS dílů s vyš­ším vý­ko­nem.


Mohlo by vás zajímat: