Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Představení nové dostupné 3D tiskárny Xact Metal

Pondělí, 25 Květen 2020 07:56

Tags: 3D tisk | Kovový tisk | MCAE Systems | Vzdělávání | Webináře | Xact Metal

Xact-Metal XM200C Large-2022Vstup do no­vé­ho roku 2020 za­há­ji­la spo­leč­nost MCAE Sys­tems uza­vře­ním dal­ší­ho vý­znam­né­ho part­ner­ství s ame­ric­kou spo­leč­nos­tí Xact Metal. Port­fo­lio 3D tis­ká­ren tak roz­ší­ři­la o další za­ří­ze­ní pro 3D tisk z kovu. Ve čtvr­tek 28. 5. 2020 se mů­že­te pro­střed­nic­tvím webi­ná­ře se­zná­mit s novou 3D tis­kár­nou XM200C pro vý­ro­bu ko­vo­vých dílů, která se díky svým kom­pakt­ním roz­mě­rům hodí do firem všech ve­li­kos­tí. Ve zhru­ba 40­mi­nu­to­vém webi­ná­ři budou uká­zá­ny mož­nos­ti uplat­ně­ní tech­no­lo­gie Pow­der Bed Fusi­on a pre­zen­ta­ci do­pl­ní krát­ký tech­no­lo­gic­ký workshop, po němž spe­ci­a­lis­té z MCAE od­po­ví na všech­ny do­ta­zy účast­ní­ků.

Webi­nář Před­sta­ve­ní nové do­stup­né 3D tis­kár­ny pro tisk z kovů od spo­leč­nos­ti Xact Metal sle­duj­te 28. květ­na 2020 v 10:00 hodin.
Pro re­gis­tra­ci na webi­nář po­u­žij­te TENTO ODKAZ.


Mohlo by vás zajímat: