Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

On-line konference Altair 2020 Global Experience

Pondělí, 25 Květen 2020 11:21

Tags: Advanced Engineering | Altair | Altair 2020 | Global Experience | Konference | on-line | Uživatelé

Altair Global Experience-2020Spo­leč­nost Advan­ced En­gi­nee­ring, dis­tri­buč­ní part­ner ame­ric­ké soft­wa­ro­vé a en­gi­nee­rin­go­vé spo­leč­nos­ti Al­tair En­gi­nee­ring, zve ve dnech 3.–4. červ­na 2020 na celo­svě­to­vou on-line kon­fe­ren­ci Al­tair 2020 Glo­bal Ex­pe­ri­en­ce. Při­poj­te se ve vir­tu­ál­ním in­ter­ak­tiv­ním pro­stře­dí a zís­kej­te in­for­ma­ce o nej­vý­znam­něj­ších ak­tu­a­li­za­cích soft­wa­ru v his­to­rii Al­tai­ru. Po­dí­vej­te se, jak budou pro­bí­hat vir­tu­ál­ní va­li­da­ce s vyšší jis­to­tou přes­nos­ti vý­sled­ků na­příč více obory fy­zi­ky. Zjis­tě­te jak nej­no­věj­ší im­ple­men­ta­ce tech­no­lo­gií Si­mu­lati­on-Dri­ven De­sign po­mů­že zvý­šit efek­ti­vi­tu vý­vo­je vý­rob­ku, op­ti­ma­li­zo­vat jeho funkč­ní pa­ra­me­t­ry a při­spě­je tak k roz­vo­ji vaší firmy.

Se­znam­te se no­vin­ka­mi ve vý­vo­ji pro­duk­tů Al­tair ur­če­ných jak pro no­váč­ky na poli CAE si­mu­la­cí, tak pro zku­še­né od­bor­ní­ky. Ob­jev­te, jak po­kro­či­lé da­to­vé ana­lý­zy, High Per­for­man­ce Com­pu­ting a clou­do­vá ře­še­ní vám mohou po­mo­ci vy­ře­šit nej­ná­roč­něj­ší úlohy. Vy­slech­ně­te klí­čo­vé před­náš­ky, sle­duj­te tech­nic­ké mí­tin­ky a on-line dis­ku­tuj­te se spe­ci­a­lis­ty na jed­not­li­vé obory a tech­no­lo­gie. Obsah je při­způ­so­ben jak pro ma­na­že­ry vý­zku­mu a vý­vo­je vy­ža­du­jí­cí busi­ness po­hled, tak pro uži­va­te­le CAE tech­no­lo­gií, kteří oče­ká­va­jí de­tail­ní tech­nic­ké in­for­ma­ce.
Pro­hléd­ně­te si agen­du, se­znam­te se s před­ná­še­jí­cí­mi a za­re­gis­truj­te se včas na strán­kách Al­tair 2020 Glo­bal Ex­pe­ri­en­ce.

Více in­for­ma­cí a re­gis­tra­ce

 


Mohlo by vás zajímat: