Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EIZO Corporation si vybrala platformu Aras

Pondělí, 25 Květen 2020 13:55

Tags: Aras | Digitální transformace | Eizo | ERP | Innovator | Kusovníky | MES | Platforma

Aras-2022Spo­leč­nost Aras, po­sky­tu­jí­cí odol­né plat­for­my pro di­gi­tál­ní prů­mys­lo­vé apli­ka­ce, ozná­mi­la 21. květ­na 2020, že EIZO Cor­po­rati­on si vy­bra­la plat­for­mu Aras ke zvý­še­ní své schop­nos­ti při­způ­so­bit se změ­nám pod­ni­ká­ní a pod­po­ře hro­mad­né­ho při­způ­so­be­ní se svým zá­kaz­ní­kům. EIZO se za­mě­ři­lo na pod­po­ru ino­va­cí a ak­tiv­ních prak­tik, které uspo­ko­jí po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků a udrží se v dneš­ním rych­le se roz­ví­je­jí­cím pod­ni­ka­tel­ském kli­ma­tu. Jeho sou­čas­né in­frastruk­tu­ře a pro­ce­sům chy­bě­la funkč­nost a fle­xi­bi­li­ta po­třeb­ná k udr­že­ní kroku s vy­ví­je­jí­cí­mi se ob­chod­ní­mi stra­te­gi­e­mi.

Za­há­ji­lo ini­ci­a­ti­vu di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce, která má zlep­šit vnitř­ní pro­duk­ti­vi­tu a zlep­šit schop­nost re­a­go­vat na ob­chod­ní změny. Pro­střed­nic­tvím roz­sáh­lé­ho prů­zku­mu trhu si firma EIZO vy­bra­la plat­for­mu Aras k urych­le­ní své ini­ci­a­ti­vy a chce vy­u­žít její při­způ­so­bi­vost a fle­xi­bi­li­tu tak, aby splňovala ne­u­stá­le se mě­ní­cí ob­chod­ní po­ža­dav­ky. Doufá, že zvýší své ob­chod­ní stra­te­gie po­sí­le­ním schop­nos­ti re­a­go­vat na po­tře­by při­způ­so­be­ní pro­duk­tů svým zá­kaz­ní­kům a bude ne­pře­tr­ži­tě těžit z každé funk­ce, kte­rou plat­for­ma na­bí­zí.
EIZO plá­nu­je vy­u­ži­tí plat­for­my Aras ke sprá­vě in­že­nýr­ských pro­jek­tů a do­ku­men­tů, in­že­nýr­ských ku­sov­ní­ků (EBOM), vý­rob­ních ku­sov­ní­ků (MBOM), pra­cov­ních po­stu­pů a k ná­vrhům pro­ce­sů. Rov­něž bude spra­vo­vat pře­vod ku­sov­ní­ku (BOM) do sys­té­mu plá­no­vá­ní pod­ni­ko­vých zdro­jů (ERP) a pro­po­je­ní ku­sov­ní­ku pro­ce­sů (BOP) s vý­rob­ním in­for­mač­ním sys­té­mem (MES). Se za­ve­de­ním plat­for­my Aras po­mo­há firmě EIZO im­ple­men­tač­ní part­ner Hi­ta­chi Sys­tems.
Další informace o plat­for­mě Aras Innovator naleznete na www.aras.com.


Mohlo by vás zajímat: