Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

On-line konference Altair Electromagnetics Day

Pátek, 29 Květen 2020 09:59

Tags: Advanced Engineering | Altair | Electromagnetics Day | Konference | on-line

Altair Virtual ATCx Electromagnetics Day 2020-2022Spo­leč­nost Advan­ced En­gi­nee­ring upo­zorňuje na za­jí­ma­vé on-line kon­fe­ren­ce, mezi které patří na­pří­klad Al­tair Vir­tu­al ATCx Electro­mag­ne­tics Day 2020. Vy­u­žij­te do­stup­nos­ti ze své kan­ce­lá­ře či do­mo­va zdar­ma pro všech­ny zá­jem­ce a při­poj­te se 17. červ­na 2020 ve vir­tu­ál­ním in­ter­ak­tiv­ním pro­stře­dí. Zís­kej­te in­for­ma­ce o no­vin­kách, prak­tic­kých zku­še­nos­tech a tren­dech v ob­las­ti si­mu­la­cí elek­tro­mag­ne­tic­kých polí. Vy­slech­ně­te pří­spěv­ky jak od Al­tai­ru, tak od zku­še­ných uži­va­te­lů ja­ký­mi jsou na­pří­klad Re­nault, De­ut­sche Flu­g­si­che­rung, Toy­o­ta Mo­tor­sport a Crou­zet.

Před­náš­ky a worksho­py jsou ur­če­ny jak uži­va­te­lům ná­stro­jů Al­tair, tak in­že­ný­rům, spe­ci­a­lis­tům či R&D ma­na­že­rům se zá­jmem o obec­něj­ší po­hled na te­ma­ti­ku.
Al­tair sa­mot­ný bude ve svých pří­spěv­cích pre­zen­to­vat nové verze svých tra­dič­ních ná­stro­jů (Flux, Flu­x­Mo­tor, Feko, Win­Prop, tedy Al­tair 2020) a též čer­stvé no­vin­ky ve svém port­fo­liu (New­Fa­sant, PollEx).
Sle­duj­te před­náš­ky, zú­čast­ně­te se tech­nic­kých worksho­pů v pa­ra­lel­ních sek­cích (zvlášť pro nízko- a vy­so­ko­frekvenč­ní elek­tro­mag­ne­tis­mus) a on-line dis­ku­tuj­te se spe­ci­a­lis­ty na jed­not­li­vé ob­las­ti a tech­no­lo­gie.

Té­ma­ta před­ná­šek, worksho­pů a dis­kus­ních fór

em solutions slide showAl­tair 2020
e-Motor de­sign
Elect­ri­cal equi­p­ment
An­ten­na de­sign
Wi­re­less con­necti­vi­ty
EMC
... a další

 

 Pro­hléd­ně­te si agen­du, se­znam­te se s před­ná­še­jí­cí­mi a za­re­gis­truj­te se včas na strán­kách Al­tair Vir­tu­al ATCx Electro­mag­ne­tics Day.

Více in­for­ma­cí a re­gis­tra­ce

Dále do­po­ru­ču­je­me

3.–4. červ­na 2020 | on-line kon­fe­ren­ce

Al­tair 2020 Glo­bal Ex­pe­ri­en­ce

altair 2020 global experience slideshow-350Nej­vět­ší jarní udá­lost před­sta­vu­jí­cí tren­dy a tech­no­lo­gie v ob­las­ti CAE si­mu­la­cí, da­to­vých ana­lýz, IoT a HPC. Sou­čás­tí akce je pre­zen­ta­ce pro­duk­to­vých no­vi­nek – Al­tair 2020. Vy­ber­te si té­ma­ta z pro­gra­mo­vé na­bíd­ky, zú­čast­ně­te se on-line dis­ku­sí.

 

 25. červ­na 2020 | webi­nář

Electro­mag­ne­tic So­lu­ti­ons for Ac­ce­le­ra­ted Pro­duct De­ve­lo­p­ment of Ae­rospa­ce and De­fen­se Sys­tems

Webi­ná­řem pro­ve­de účast­ní­ky Dr. Jordi Soler a ukáže, jak vy­pa­dá cel­ko­vé work­flow při vý­vo­ji antén včet­ně ná­sled­né si­mu­la­ce po­kry­tí pro­sto­ru sig­ná­lem a mimo jiné, jak se vy­u­ží­va­jí tech­no­lo­gie stro­jo­vé­ho učení.

 

Webi­nář ze zá­zna­mu

Elect­ric-Motor Con­cept De­sign

Zá­znam webi­ná­ře z 26. květ­na de­tail­ně ukáže ně­ko­lik scé­ná­řů z prak­tic­ké­ho vy­u­ži­tí ná­stro­je Al­tair Flu­x­Mo­tor a Hy­perStu­dy při vý­vo­ji elek­tro­mo­to­rů. Kromě Al­tai­ru bude účast­ní­ky hos­tit i spe­ci­a­li­zo­va­ná ital­ská en­gi­nee­rin­go­vá spo­leč­nost SPIN.

V pří­pa­dě do­ta­zů ne­vá­hej­te kon­tak­to­vat tým Advan­ced En­gi­nee­rin­gu.


Mohlo by vás zajímat: