Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář MCAE – Spolehlivý 3D tisk za rozumnou cenu

Středa, 03 Červen 2020 10:37

F120 LINE UP V2-2023Už 4. červ­na po­řá­dá spo­leč­nost MCAE Sys­tems webi­nář s ná­zvem Spo­leh­li­vý 3D tisk za ro­zum­nou cenu. Za­jí­ma­jí vás no­vin­ky ve světě 3D tisku? Po­tře­bu­je­te 3D tis­kár­nu, která řeší celý pro­ces pro­to­ty­po­vá­ní, od ově­ře­ní pr­vot­ní­ho kon­cep­tu přes po­sou­ze­ní ná­vr­hu až po funkč­ní tes­to­vá­ní? Chce­te pra­co­vat s pro­fe­si­o­nál­ní 3D tis­kár­nou, na kte­rou se mů­že­te spo­leh­nout? Pak ne­vá­hej­te a při­hlas­te se na bez­plat­ný tři­ce­ti­mi­nu­to­vý webi­nář, kde bu­de­te se­zná­me­ni s kom­plet­ní řadou 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys F123 Se­ries, jež jsou ur­če­né pro kan­ce­lář­ské pro­stře­dí.

Jed­no­du­ché ovlá­dá­ní typu plug-and-play

3D tis­kár­ny Stra­ta­sys F123 Se­ries umožňují prak­tic­ky kaž­dé­mu uži­va­te­li, a to bez ohle­du na zku­še­nos­ti s 3D tis­kem, zho­to­vit pevné a přes­né pro­to­ty­py z ně­ko­li­ka vo­li­tel­ných ter­mo­plas­tů. Díky je­di­neč­né kom­bi­na­ci kan­ce­lář­ské­ho vy­u­ži­tí, přes­nos­ti, opa­ko­va­tel­nos­ti vý­ro­by a do­stup­nos­ti jsou ide­ál­ním ře­še­ním pro po­tře­by pra­cov­ních sku­pin, které se na pro­to­ty­po­vá­ní po­dí­le­jí.

Bez­plat­né za­půj­če­ní ​​​​​​​3D tis­kár­ny Stra­ta­sys F370

Jeden vy­bra­ný účast­ník to­ho­to webi­ná­ře získá pro­fe­si­o­nál­ní 3D tis­kár­nu Stra­ta­sys F370 na ví­ce­tý­den­ní vy­zkou­še­ní zdar­ma. Bude mít tak mož­nost zku­sit vy­tisk­nout svůj pro­to­typ přímo ve své kan­ce­lá­ři jen za cenu do­pra­vy a spo­tře­bo­va­né­ho ma­te­ri­á­lu.

Webi­nář Spo­leh­li­vý 3D tisk za ro­zum­nou cenu sle­duj­te 4. červ­na 2020 od 9:30 hodin.

RE­GIS­TRA­CE NA WEBI­NÁŘ