Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference Year in Infrastructure 2020 pouze digitálně!

Středa, 10 Červen 2020 14:25

Tags: Bentley Systems | Digitálně | Konference | Year in Infrastructure | YII 2020

YII2020-2024Po ak­cích v Lon­dýně a Sin­ga­pu­ru se měla kon­fe­ren­ce Year in In­fra­structu­re 2020 spo­je­ná s pře­dá­vá­ním oce­ně­ní za vý­znam­né sta­veb­ní pro­jek­ty pře­su­nout do ka­nad­ské­ho Van­cou­ve­ru ve dnech 12. až 15. října. Avšak vzhle­dem k opat­ře­ním proti ší­ře­ní Covid-19 a ak­tu­ál­ní si­tu­a­ci se po­řa­da­te­lé z Bent­ley Sys­tems roz­hod­li uspo­řá­dat tuto kon­fe­ren­ci pouze vir­tu­ál­ně, což ozná­mi­li ve zprá­vě z 9. červ­na 2020. Vy­u­ži­li tak heslo o di­gi­ta­li­za­ci, které razí už ně­ko­lik let, takže tedy Year in In­fra­structu­re 2020 Con­fe­ren­ce is Going Di­gi­tal! Nový di­gi­tál­ní for­mát by podle Bent­ley před­stav měl nyní spo­jit širší glo­bál­ní ko­mu­ni­tu, myš­len­ko­vé ve­de­ní, vy­tvá­ře­ní sítí a vzdě­lá­va­cí obsah, který účast­ní­ci od Bent­ley kon­fe­ren­ce oče­ká­va­li.

Vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ce Rok v in­frastruk­tu­ře 2020 na­bí­zí doplňkový pří­stup k ši­ro­ké škále ob­sa­hu re­le­vant­ní­ho pro pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry v každé roli a v každé fázi ži­vot­ní­ho cyklu in­frastruk­tu­ry. Mezi hlav­ní vý­ho­dy patří:

Živé po­su­zo­vá­ní: Pre­zen­ta­ce fi­na­lis­tů za Year in In­frastructu­re 2020 – 5. až 16. října

Fi­na­lis­té Year in In­frastructu­re Awards, vy­bra­ní ne­zá­vis­lý­mi po­ro­ta­mi od­bor­ní­ků v oboru, před­sta­ví své pro­jek­ty po­rot­cům od 5. října. Tady máte šanci sly­šet od lidí sto­jí­cích za nej­ne­ob­vyk­lej­ší­mi in­frastruk­tur­ní­mi pro­jek­ty roku, vy­prá­vět pří­běh o tom, jak vy­u­ží­va­li di­gi­tál­ní­ho po­kro­ku k do­sa­že­ní bez­pre­ce­dent­ních vý­sled­ků.

Rok v in­frastruk­tu­ře 2020 z po­hle­du exe­ku­ti­vy – 20. až 21. října

Greg Bent­ley, ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti Bent­ley Sys­tems, se spojí s před­ní­mi ve­dou­cí­mi in­frastruk­tur­ní­mi pra­cov­ní­ky do in­ter­ak­tiv­ní dis­ku­se o pro­blé­mech, kte­rým čelí, a jak se s tě­mi­to pro­blémy vy­rov­nat pro­střed­nic­tvím roz­vo­je di­gi­ta­li­za­ce.
Keith Bent­ley, za­kla­da­tel a hlav­ní tech­no­lo­gic­ký ře­di­tel, bude dis­ku­to­vat o ote­vře­né stra­te­gii firmy Bent­ley pro di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta. Keith se spojí s dal­ší­mi před­ní­mi prů­mys­lo­vý­mi vi­zi­o­ná­ři, kteří di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta úspěš­ně na­sa­di­li k do­dá­ní pro­jek­tů nebo vý­no­su ma­jet­ku.

Pre­mi­é­ra Twin­Talks – 20. října

V po­pře­dí budou na le­toš­ní akci in­frastruk­tur­ní di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta. Spoj­te se s před­ní­mi osob­nost­mi z oboru mo­de­ru­jí­cí­mi šest od­vět­vo­vých Twin­Tal­ků a zkou­ma­jí­cích vý­znam di­gi­tál­ních dvoj­čat pro di­gi­tál­ní města, pro­jek­to­vá­ní a vý­stav­bu, di­gi­tál­ní zá­vo­dy, ener­ge­tic­ké služ­by, že­lez­nič­ní a tran­zit­ní do­pra­vu či sil­ni­ce a mosty. Po­slech­ně­te si in­ter­ak­tiv­ní pa­ne­lo­vé dis­ku­se s před­ní­mi prů­mys­lo­vý­mi a ob­chod­ní­mi před­sta­vi­te­li a ob­jev­te fas­ci­nu­jí­cí pří­le­ži­tos­ti, které di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta před­sta­vu­jí pro každé z těch­to od­vět­ví klí­čo­vé in­frastruk­tu­ry. Twin­Talks za­čí­na­jí­cí 20. října jsou sou­čás­tí tří­díl­né série, druhá a třetí část Twin­Talks série je na­plá­no­vá­na do po­lo­vi­ny lis­to­pa­du.

Slav­nost­ní pře­dá­vá­ní cen Year in In­frastructu­re 2020 – 21. října

Po mě­sí­cích jed­ná­ní po­ro­ty budou v pří­mém glo­bál­ním vy­sí­lá­ní vy­hlá­še­ni ví­tě­zo­vé Year in In­frastructu­re 2020 Awards. Ne­dej­te si ujít to, čemu se říká „Aka­de­mic­ké ceny za in­frastruk­tu­ru“.

AC­CE­LE­RA­TE Sessi­ons – 27. října a dále

Při­poj­te se k pro­duk­to­vým ma­na­že­rům firmy Bent­ley – Dus­tin Parkman (Do­dá­ní pro­jek­tu), Ro­bert Man­kowski (Di­gi­tál­ní města), Ken Adam­son (In­te­gra­ce ná­vrhů) a Alan Ki­ra­ly (Výnos ma­jet­ku a sítí), pro­to­že oni a je­jich ve­dou­cí týmy sle­du­jí nej­no­věj­ší roz­voj Bent­ley apli­ka­cí a clou­do­vých slu­žeb. Tyto re­la­ce za­há­jí ví­ce­s­to­pý pro­gram sle­do­vá­ní více než 100 AC­CE­LE­RA­TE re­la­cí, který bude po­kra­čo­vat do lis­to­pa­du. AC­CE­LE­RA­TE před­sta­ví Bent­ley od­bor­ní­ky a uži­va­te­le v pa­ne­lo­vých dis­ku­sích a in­ter­ak­tiv­ních před­vá­děč­kách nej­no­věj­ší­ho vý­vo­je, ino­va­cí a nej­lep­ší praxe di­gi­tál­ních pra­cov­ních po­stu­pů.

Další in­for­ma­ce o kon­fe­ren­ci Year in In­frastructu­re 2020

Při­poj­te se k on-line vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ci Year in In­frastructu­re 2020 a učte se od rov­no­cen­ných účast­ní­ků, prů­mys­lo­vých od­bor­ní­ků a ino­vá­to­rů, kteří se po­dě­lí o úspě­chy svých di­gi­tál­ních dvoj­čat v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry. Za­re­gis­truj­te se na yii.bentley.com/en.


Mohlo by vás zajímat: