301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Google překladač: English Deutsch
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Leica ATS600 s novou verzí 1.1 systémového softwaru

Čtvrtek, 11 Červen 2020 12:47

Tags: Absolute Tracker | Asset management | ATS600 | Hexagon MI | HxGN SFx | Leica | Software | v1.1

ATS600-Update-2024Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon ozná­mi­la 10. červ­na 2020 novou verzi sys­té­mo­vé­ho soft­wa­ru pro sys­témy Leica Ab­so­lu­te Trac­ker AT­S600. Tato první nová ak­tu­a­li­za­ce sys­té­mo­vé­ho soft­wa­ru pro AT­S600 při­ne­se celou řadu no­vých funk­cí vy­vi­nu­tých na zá­kla­dě roz­sáh­lé ode­zvy na trhu, shro­máž­dě­né od uve­de­ní sys­té­mu za­čát­kem roku 2019. Ak­tu­a­li­za­ce na­bí­zí vy­lep­še­né zob­ra­zo­vá­ní, nové ske­no­va­cí pro­ce­sy a re­ži­my, vy­lep­še­ní pro­duk­ti­vi­ty a po­u­ži­tel­nos­ti na­vr­že­né k usnad­ně­ní pří­mé­ho ske­no­vá­ní vel­kých ploch. Sou­čás­tí této nej­no­věj­ší verze je také plná in­te­gra­ce pro sys­témy AT­S600 v rámci HxGN SFx | Plat­for­my pro sprá­vu ma­jet­ku.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Mezi vy­lep­še­ní­mi, která tato ak­tu­a­li­za­ce při­ná­ší, je nový režim zob­ra­zo­vá­ní pa­no­ra­ma­tic­kých sním­ků, který uži­va­te­lům umožňuje vy­tvá­řet velký slo­že­ný ob­rá­zek pra­cov­ní ob­las­ti po­mo­cí ve­sta­vě­né Pře­hle­do­vé ka­me­ry. Obraz sys­té­mo­vé­ho ži­vé­ho ná­hle­du lze na kom­po­zit pře­krýt, umís­tit jej v šir­ším kon­tex­tu a umož­nit snad­něj­ší na­vi­ga­ci při mě­ře­ní ex­trém­ně vel­kých dílů, které pře­sa­hu­jí stan­dard­ní zorné pole sys­té­mu. To při­chá­zí spolu s vy­lep­še­ní­mi kódo­vá­ní zlep­šu­jí­cí­mi os­t­rost Pře­hle­do­vé ka­me­ry, což umožňuje zob­ra­ze­ní sys­té­mo­vé­ho ži­vé­ho ná­hle­du v roz­li­še­ní tři­krát vyš­ším, než bylo do­po­sud možné. S kva­li­tou ob­ra­zu do­sa­hu­jí­cí až 5 me­ga­pi­xe­lů je nyní k dis­po­zi­ci také ně­ko­lik úrov­ní zoomu bez ztrá­ty roz­li­še­ní, což usnadňuje přes­né za­mě­ře­ní vzdá­le­ných ploch.

Mě­ře­ní bylo také vy­lep­še­no při­dá­ním ně­ko­li­ka no­vých ske­no­va­cích pro­ce­sů a re­ži­mů. Nová funk­ce rov­no­měr­né­ho ro­ze­stu­pu rastru vy­u­ží­vá 3D mě­ře­ná data k vý­po­čtu správ­né ori­en­ta­ce ske­no­va­ných po­vrchů. To umožňuje upra­vit roz­teč bodů v ob­las­ti ske­no­vá­ní tak, aby po­sky­to­va­la jed­not­nou mříž­ku dat po celé ploše. Kromě toho nové pro­fi­ly Line Scan a Ring Scan usnadňují a zrych­lu­jí sběr dat v kon­krét­ních si­tu­a­cích, na­pří­klad pro velmi cí­le­ná mě­ře­ní, jako jsou příč­né řezy nebo úzké pruhy, nebo pro ši­ro­ký sběr dat, jako je kom­plet­ní 360stupňové ske­no­vá­ní pro­stře­dí.

Nová in­te­gra­ce AT­S600 s SFx Asset Ma­nage­men­tem od He­xa­go­nu je další ob­las­tí, která umožňuje vý­raz­né zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty. Plat­for­ma po­sky­tu­je kom­plet­ní sprá­vu vo­zo­vé­ho parku pro vý­rob­ní kon­t­rol­ní sys­témy, včet­ně vzdá­le­né­ho mo­ni­to­ro­vá­ní za­lo­že­ném na toku dat v re­ál­ném čase. Díky cen­t­ra­li­zo­va­né­mu, uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vé­mu ovlá­da­cí­mu pa­ne­lu, který je snad­no pří­stup­ný a po­u­ži­tel­ný, na­bí­zí plat­for­ma pre­ciz­ní způ­sob sle­do­vá­ní a ana­ly­zo­vá­ní pro­vo­zu klí­čo­vých ma­jet­ků, ať už v jed­nom nebo ve více zá­vo­dech po celém světě. Va­ro­vá­ní v re­ál­ném čase umožňují uži­va­te­lům rych­le re­a­go­vat na ano­má­lie, které na­zna­ču­jí, že je třeba jed­nat, a zkrá­tit tak ne­plá­no­va­né pro­sto­je. In­te­gra­ce sys­té­mu ATS­600 do této plat­for­my umož­ní uži­va­te­lům snad­ný způ­sob do­hle­du a zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty je­jich mo­der­ních na­sta­ve­ní vel­ko­ob­je­mo­vých kon­t­rol.

Všech­ny nové sys­témy AT­S600 ob­jed­na­né od He­xa­go­nu budou do­dá­vá­ny s novou verzí sys­té­mo­vé­ho soft­wa­ru, sys­témy již na trhu ob­dr­ží nový soft­ware jako ak­tu­a­li­za­ci. Další in­for­ma­ce jsou k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím míst­ních ob­chod­ních za­stou­pe­ní a pro­dej­ců He­xa­go­nu.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit