Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Leica ATS600 s novou verzí 1.1 systémového softwaru

Čtvrtek, 11 Červen 2020 12:47

Tags: Absolute Tracker | Asset management | ATS600 | Hexagon MI | HxGN SFx | Leica | Software | v1.1

ATS600-Update-2024Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon ozná­mi­la 10. červ­na 2020 novou verzi sys­té­mo­vé­ho soft­wa­ru pro sys­témy Leica Ab­so­lu­te Trac­ker AT­S600. Tato první nová ak­tu­a­li­za­ce sys­té­mo­vé­ho soft­wa­ru pro AT­S600 při­ne­se celou řadu no­vých funk­cí vy­vi­nu­tých na zá­kla­dě roz­sáh­lé ode­zvy na trhu, shro­máž­dě­né od uve­de­ní sys­té­mu za­čát­kem roku 2019. Ak­tu­a­li­za­ce na­bí­zí vy­lep­še­né zob­ra­zo­vá­ní, nové ske­no­va­cí pro­ce­sy a re­ži­my, vy­lep­še­ní pro­duk­ti­vi­ty a po­u­ži­tel­nos­ti na­vr­že­né k usnad­ně­ní pří­mé­ho ske­no­vá­ní vel­kých ploch. Sou­čás­tí této nej­no­věj­ší verze je také plná in­te­gra­ce pro sys­témy AT­S600 v rámci HxGN SFx | Plat­for­my pro sprá­vu ma­jet­ku.

Mezi vy­lep­še­ní­mi, která tato ak­tu­a­li­za­ce při­ná­ší, je nový režim zob­ra­zo­vá­ní pa­no­ra­ma­tic­kých sním­ků, který uži­va­te­lům umožňuje vy­tvá­řet velký slo­že­ný ob­rá­zek pra­cov­ní ob­las­ti po­mo­cí ve­sta­vě­né Pře­hle­do­vé ka­me­ry. Obraz sys­té­mo­vé­ho ži­vé­ho ná­hle­du lze na kom­po­zit pře­krýt, umís­tit jej v šir­ším kon­tex­tu a umož­nit snad­něj­ší na­vi­ga­ci při mě­ře­ní ex­trém­ně vel­kých dílů, které pře­sa­hu­jí stan­dard­ní zorné pole sys­té­mu. To při­chá­zí spolu s vy­lep­še­ní­mi kódo­vá­ní zlep­šu­jí­cí­mi os­t­rost Pře­hle­do­vé ka­me­ry, což umožňuje zob­ra­ze­ní sys­té­mo­vé­ho ži­vé­ho ná­hle­du v roz­li­še­ní tři­krát vyš­ším, než bylo do­po­sud možné. S kva­li­tou ob­ra­zu do­sa­hu­jí­cí až 5 me­ga­pi­xe­lů je nyní k dis­po­zi­ci také ně­ko­lik úrov­ní zoomu bez ztrá­ty roz­li­še­ní, což usnadňuje přes­né za­mě­ře­ní vzdá­le­ných ploch.

Mě­ře­ní bylo také vy­lep­še­no při­dá­ním ně­ko­li­ka no­vých ske­no­va­cích pro­ce­sů a re­ži­mů. Nová funk­ce rov­no­měr­né­ho ro­ze­stu­pu rastru vy­u­ží­vá 3D mě­ře­ná data k vý­po­čtu správ­né ori­en­ta­ce ske­no­va­ných po­vrchů. To umožňuje upra­vit roz­teč bodů v ob­las­ti ske­no­vá­ní tak, aby po­sky­to­va­la jed­not­nou mříž­ku dat po celé ploše. Kromě toho nové pro­fi­ly Line Scan a Ring Scan usnadňují a zrych­lu­jí sběr dat v kon­krét­ních si­tu­a­cích, na­pří­klad pro velmi cí­le­ná mě­ře­ní, jako jsou příč­né řezy nebo úzké pruhy, nebo pro ši­ro­ký sběr dat, jako je kom­plet­ní 360stupňové ske­no­vá­ní pro­stře­dí.

Nová in­te­gra­ce AT­S600 s SFx Asset Ma­nage­men­tem od He­xa­go­nu je další ob­las­tí, která umožňuje vý­raz­né zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty. Plat­for­ma po­sky­tu­je kom­plet­ní sprá­vu vo­zo­vé­ho parku pro vý­rob­ní kon­t­rol­ní sys­témy, včet­ně vzdá­le­né­ho mo­ni­to­ro­vá­ní za­lo­že­ném na toku dat v re­ál­ném čase. Díky cen­t­ra­li­zo­va­né­mu, uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vé­mu ovlá­da­cí­mu pa­ne­lu, který je snad­no pří­stup­ný a po­u­ži­tel­ný, na­bí­zí plat­for­ma pre­ciz­ní způ­sob sle­do­vá­ní a ana­ly­zo­vá­ní pro­vo­zu klí­čo­vých ma­jet­ků, ať už v jed­nom nebo ve více zá­vo­dech po celém světě. Va­ro­vá­ní v re­ál­ném čase umožňují uži­va­te­lům rych­le re­a­go­vat na ano­má­lie, které na­zna­ču­jí, že je třeba jed­nat, a zkrá­tit tak ne­plá­no­va­né pro­sto­je. In­te­gra­ce sys­té­mu ATS­600 do této plat­for­my umož­ní uži­va­te­lům snad­ný způ­sob do­hle­du a zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty je­jich mo­der­ních na­sta­ve­ní vel­ko­ob­je­mo­vých kon­t­rol.

Všech­ny nové sys­témy AT­S600 ob­jed­na­né od He­xa­go­nu budou do­dá­vá­ny s novou verzí sys­té­mo­vé­ho soft­wa­ru, sys­témy již na trhu ob­dr­ží nový soft­ware jako ak­tu­a­li­za­ci. Další in­for­ma­ce jsou k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím míst­ních ob­chod­ních za­stou­pe­ní a pro­dej­ců He­xa­go­nu.


Mohlo by vás zajímat: