Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Automatizované měření s ATOS ScanBox ​​​​​​​a virtuální přípravky

Čtvrtek, 11 Červen 2020 13:14

Tags: ATOS ScanBox | MCAE Systems | Měření | Webinar | ​Virtuální přípravky

automatizovane-mereni-2024Webi­nář na téma uve­de­né v nad­pi­su po­řá­dá ve čtvr­tek 18. červ­na 2020 spo­leč­nost MCAE Sys­tems. Au­to­ma­ti­zo­va­né mě­ři­cí sys­témy jsou dů­le­ži­tým ná­stro­jem pro efek­tiv­ní kon­t­ro­lu kva­li­ty vý­ro­by v prů­mys­lo­vých pro­ce­sech. Krat­ší doba po­třeb­ná pro vý­zkum a vývoj, zlep­še­ní kva­li­ty pro­duk­tu a zkrá­ce­ní času pro uve­de­ní na trh – to jsou dnes po­ža­dav­ky číslo jedna každý (nejen) prů­mys­lo­vý pod­nik. Na webi­ná­ři spe­ci­a­lis­té MCAE před­ve­dou, jak a kde nej­lé­pe vy­u­žít au­to­ma­ti­zo­va­né 3D mě­ře­ní a vir­tu­ál­ní pří­prav­ky. Před­sta­ví typy za­ří­ze­ní ATOS Scan­Box pro mě­ře­ní dílů roz­díl­ných ve­li­kos­tí včet­ně kon­krét­ních apli­ka­cí.

Uvi­dí­te, jak lze měřit ple­cho­vé a vstři­ko­va­né díly bez slo­ži­tých upí­na­cích pří­prav­ků, jak ušet­ří­te čas a ze­fek­tiv­ní­te kon­t­ro­lu kva­li­ty.

Webi­nář Au­to­ma­ti­zo­va­né mě­ře­ní s ATOS Scan­Bo­xem a vir­tu­ál­ní pří­prav­ky sle­duj­te 18. červ­na 2020 v 9:30 hodin.

Pro re­gis­tra­ci na webi­nář po­u­žij­te TENTO ODKAZ.


Mohlo by vás zajímat: