Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář 3D tisk z kovů přímo ve vaší kanceláři

Čtvrtek, 18 Červen 2020 10:03

Tags: 3D tisk | Desktop Metal | Kovový tisk | MCAE Systems | Studio System+ | Vzdělávání | Webináře

MCAE Desktop Metal-2025Pro všech­ny, kteří hle­da­jí ře­še­ní pro rych­lé pro­to­ty­po­vá­ní z kovů, chtě­li by vy­u­žít ko­vo­vý 3D tisk, ale ne­vě­dí, kde začít, po­řá­dá spo­leč­nost MCAE Sys­tems bez­plat­ný webi­nář, kde před­sta­ví 3D tis­kár­nu Stu­dio Sys­tem+ od spo­leč­nos­ti Desktop Metal. Sami uvi­dí­te, jak ši­ro­ké je spek­trum je­jí­ho vy­u­ži­tí, od funkč­ní­ho pro­to­ty­po­vá­ní přes mon­táž­ní pří­prav­ky a vý­rob­ní ná­stro­je až po níz­ko­ob­je­mo­vou pro­duk­ci. 3D tis­kár­na Stu­dio Sys­tem+ je bez­peč­né, snad­no ovla­da­tel­né za­ří­ze­ní pro 3D tisk z kovů, které umožňuje rych­lou vý­ro­bu ko­vo­vých dílů bez po­tře­by spe­ci­ál­ní­ho pro­stře­dí či vy­ba­ve­ní.

Na­bí­zí bez­pro­blé­mo­vý pra­cov­ní pro­ces tisku slo­ži­tých ko­vo­vých sou­čás­tí tzv. in-house, od di­gi­tál­ní­ho sou­bo­ru až po sin­tro­va­ný díl.
Stu­dio Sys­tem+ vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii Bound Metal De­po­si­ti­on (BMD), což je pro­ces pro přes­né a opa­ko­va­tel­né díly, po­dob­ný nej­bez­peč­něj­ší­mu a nej­po­u­ží­va­něj­ší­mu pro­ce­su 3D tisku z plas­tů, tech­no­lo­gii FDM.

Chce­te se do­zvě­dět víc? Při­poj­te se k webi­ná­ři „3D tisk z kovů přímo ve vaší kan­ce­lá­ři“ v úterý 23. červ­na 2020 v 09:30 hodin.

REGISTRACE ZDE!

 


Mohlo by vás zajímat: