Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový pracovní postup Advanced FDM v GrabCAD Printu

Neděle, 21 Červen 2020 11:02

Tags: Advanced FDM | GrabCAD Print | Pracovní postupy | Stratasys | Workflow

AdvancedFDM-2025Pokud máte rádi Advan­ced FDM v Grab­CAD Prin­tu, za­mi­lu­je­te si jed­no­du­chou – přes­to ča­so­vě úspor­nou změnu – právě pro­ve­de­nou v pro­gra­mu Grab­CAD Print verze 1.43. V této verzi je Advan­ced FDM nyní au­to­ma­tic­ky sou­čás­tí Grab­CAD Prin­tu. Správ­ně, již ne­mu­sí­te ručně vy­bí­rat mož­nost „Po­vo­lit Advan­ced FDM“. Nyní jsou všech­ny funk­ce, které byly k dis­po­zi­ci pouze v Advan­ced FDM pro­jek­tech, do­stup­né pro tis­ko­vé pro­jek­ty. Zna­me­ná to, že volba Ena­ble Advan­ced FDM byla z na­bíd­ky Pre­fe­ren­ces od­stra­ně­na, stej­ně jako Akce na vy­tvo­ře­ní no­vé­ho pro­jek­tu Advan­ced FDM z le­vé­ho pa­ne­lu ná­stro­jů. Kromě toho jsou stále k dis­po­zi­ci všech­ny funk­ce vy­tvo­ře­né v pro­jek­tu Advan­ced FDM.

Nový pra­cov­ní po­stup umož­ní otevřít, upra­vit a ode­slat díly přímo do tis­kár­ny. Advan­ced FDM v Grab­CAD Prin­tu umož­ňu­je jem­né ovlá­dá­ní úrov­ně vý­ro­by FDM dílů. 3D tis­ko­vý soft­ware po­u­ží­vá k op­ti­ma­li­za­ci mo­de­lu ná­stro­je za­mě­ře­né na ge­o­me­t­rii podle ná­vr­ho­vých po­ža­dav­ků uži­va­te­le.
Ne­nech­te si ujít šanci při­hlá­sit se do nad­chá­ze­jí­cí série webi­ná­řů De­sign for FDM. Během 3 týdnů se mů­že­te na­u­čit, jak apli­ko­vat návrh pro do­po­ru­če­ní adi­tiv­ní vý­ro­by při po­u­ži­tí tech­no­lo­gie FDM, s vy­u­ži­tím je­di­neč­ných apli­ka­cí firmy Stra­ta­sys. Na první webinář se můžete přihlásit ZDE.


Mohlo by vás zajímat: