Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Creaform oznámil nový produkt MetraSCAN BLACK

Čtvrtek, 25 Červen 2020 15:41

Tags: 3D měření | Creaform | Inspekce | Kontrola | MetraSCAN BLACK | MRO | Opravy | Údržba

metrascan3d-scanning-inside-plane-vxelements-software-2026Spo­leč­nost Cre­a­form ozná­mi­la 23. červ­na 2020 uve­de­ní nej­no­věj­ší verze se­sta­vy Me­traS­CAN 3D, což je mo­der­ní op­tic­ký CMM ske­ner vy­vi­nu­tý spe­ci­ál­ně pro me­t­ro­lo­gii – 3D mě­ře­ní a in­spek­ce – přímo ve vý­rob­ní hale. Jako nej­rych­lej­ší a nej­přes­něj­ší pře­nos­ný op­tic­ký CMM ske­ner, může být Me­traS­CAN Black bez pro­blé­mů in­te­gro­ván do ja­ké­ho­ko­li ří­ze­ní kva­li­ty, za­jiš­tě­ní kva­li­ty, kon­t­ro­ly, MRO (údrž­ba, opra­vy a ge­ne­rál­ní opra­vy) nebo pra­cov­ní­ho po­stu­pu zpět­né­ho in­že­nýr­ství s ob­slu­hou uži­va­te­li ja­ké­ko­li úrov­ně do­ved­nos­tí v ja­kém­ko­li typu pro­stře­dí.

Di­men­zi­o­nál­ní me­t­ro­lo­gic­ký sys­tém Me­traS­CAN BLACK byl vy­vi­nut k mě­ře­ní kom­plex­ních dílů a se­stav z růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­ví a vý­rob­ních pro­ce­sů, jako je au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, le­tec­tví, vý­ro­ba ener­gie, těžký prů­my­sl, lití kovů, ko­vá­ní kovů, ple­chy, vstři­ko­vá­ní plas­tů, kom­po­zi­ty, atd.

Výkon a rych­los­ti pro op­ti­ma­li­zo­va­né 3D mě­ře­ní:

  • 4× rych­lej­ší: Díky 15 mod­rým la­se­ro­vým kří­žům pro větší ske­no­va­cí plo­chu s rych­los­tí až 1,8 miliónu mě­ře­ní za sekun­du a živým zá­bě­rům se v ko­neč­ném dů­sled­ku zkra­cu­je čas mezi zís­ká­vá­ním a zpra­co­vá­ním sou­bo­rů.
  • 4× roz­li­še­ní: Me­traS­CAN Black má roz­li­še­ní mě­ře­ní 0,025 mm pro ge­ne­ro­vá­ní vy­so­ce de­tail­ní­ho ske­no­vá­ní ja­ké­ho­ko­li ob­jek­tu.
  • Přes­něj­ší a sle­do­va­tel­ná mě­ře­ní: Vy­so­ká přes­nost 0,025 mm, za­lo­že­ná na stan­dar­du VDI/VDE 2634 part 3 a tes­to­va­ná v la­bo­ra­to­ři s akre­di­ta­cí ISO 17025, za­jiš­ťu­je úpl­nou spo­leh­li­vost a plnou sle­do­va­tel­nost podle me­zi­ná­rod­ních norem.
  • Přes­nost v dílně: Me­traS­CAN Black se vy­zna­ču­je je­di­neč­ným a pa­ten­to­va­ným dy­na­mic­kým ově­řo­vá­ním, které kom­pen­zu­je ne­sta­bi­li­ty okolí.
  • Ma­xi­mál­ní vše­stran­nost: Zvlá­dá slo­ži­té, lesk­lé a vy­so­ce de­tail­ní díly.
  • Žádná doba za­hří­vá­ní: Ope­rá­to­ři mohou začít pra­co­vat během ně­ko­li­ka minut.
  • Mož­nost sní­má­ní po­mo­cí do­ty­ku: Při spá­ro­vá­ní s Han­dy­PRO­BE umožňuje Me­traS­CAN Black uži­va­te­lům vy­u­ží­vat sílu 3D ske­no­vá­ní a sní­má­ní pro kom­plet­ní a efek­tiv­ní pro­ces kon­t­ro­ly.
  • Do­stup­nost ve verzích Black a Black|Elite: Zá­kaz­ní­ci si mohou vy­brat ze dvou mo­de­lů podle svých po­třeb: rych­lost, slo­ži­tost dílů, přes­nost atd.

Mohlo by vás zajímat: