Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

eBook – Práce se složitou geometrií a organickými tvary

Středa, 01 Červenec 2020 14:38

Tags: 3D Creator | 3D Sculptor | Designéři | Ebook | Konstruktéři | Sochaři | SolidWorks

3d-sculptor-2027DS So­li­dworks na­bí­zí ke sta­že­ní eBook vy­svět­lu­jí­cí, jak mohou prů­mys­lo­ví de­sig­né­ři, di­gi­tál­ní so­cha­ři a stroj­ní kon­struk­té­ři vy­tvá­řet slo­ži­tou ge­o­me­t­rii a or­ga­nic­ké tvary po­mo­cí vol­né­ho mo­de­lo­vá­ní.V sou­čas­nos­ti ne­ma­jí kon­struk­té­ři nouzi o výzvy. Ter­mí­ny se zkra­cu­jí a roz­počty jsou čím dál na­pja­těj­ší. Po­ptáv­ka po chyt­rých a při­po­je­ných pro­duk­tech vede k všu­dypří­tom­né­mu za­vá­dě­ní soft­wa­ru a elek­tro­ni­ky. Pro­duk­ty muse­jí být rych­lej­ší, lehčí a jed­no­du­še cel­ko­vě lepší.

V dů­sled­ku všech těch­to změn jsou tvary pro­duk­tů čím dál slo­ži­těj­ší. Oprav­du o dost slo­ži­těj­ší. Jak se mohou kon­struk­té­ři s čím dál slo­ži­těj­ší­mi ge­o­me­t­ri­e­mi vy­po­řá­dat?

Přes­ně na to se snaží od­po­vě­dět tento eBook, pre­zen­tu­jí­cí ty­pic­ké pra­cov­ní po­stu­py, se kte­rý­mi se kon­struk­té­ři denně se­tká­va­jí. Každý pra­cov­ní po­stup ob­sa­hu­je in­for­ma­ce o tra­dič­ních ná­stro­jích a také o změ­nách, které při­ná­ší apli­ka­ce 3D Sculp­tor a 3D Cre­a­tor, a to zejmé­na:

  • Tvor­ba kon­cep­tů po­mo­cí vol­né­ho mo­de­lo­vá­ní, rych­le a snad­no.
  • Shro­maž­ďo­vá­ní zpět­né vazby a všech pří­sluš­ných schvá­le­ní, od ve­dou­cích pra­cov­ní­ků po zá­kaz­ní­ky.
  • Vy­hla­ze­ní to­po­lo­gic­ky op­ti­ma­li­zo­va­né ge­o­me­t­rie.
  • Pře­vá­dě­ní slo­ži­té ge­o­me­t­rie a or­ga­nic­kých tvarů do vý­ro­by.

Stáh­ně­te si eBook a zjis­tě­te, jak mohou prů­mys­lo­ví de­sig­né­ři, di­gi­tál­ní so­cha­ři a stroj­ní in­že­ný­ři vy­tvá­řet slo­ži­tou ge­o­me­t­rii a or­ga­nic­ké tvary po­mo­cí vol­né­ho mo­de­lo­vá­ní v apli­ka­ci 3D Sculp­tor a pa­ra­me­t­ric­ké­ho mo­de­lo­vá­ní v apli­ka­ci 3D Cre­a­tor.


Mohlo by vás zajímat: