Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

On-line: Virtual ATCx – Computational Fluid Dynamics

Úterý, 07 Červenec 2020 07:36

Tags: Advanced Engineering | Altair | CFD | Konference | on-line | Vzdělávání

Konference-Altair-2028Advan­ced En­gi­nee­ring zve na kon­fe­ren­ci spo­leč­nos­ti Al­tair ve vir­tu­ál­ním in­ter­ak­tiv­ním pro­stře­dí 22. čer­ven­ce v čase od 10:00 do 15:00. Po­slech­ně­te si, jak Fiat, VW a další spo­leč­nos­ti ino­vu­jí po­mo­cí nej­no­věj­ších CFD tech­no­lo­gií ke zkrá­ce­ní vý­vo­jo­vých cyklů a sní­že­ní ná­kla­dů. Se­tká­te se s mnoha in­spi­ra­tiv­ní­mi před­ná­še­jí­cí­mi a od­bor­ní­ky z oboru, kteří před­ve­dou, jak před­ní spo­leč­nos­ti vy­u­ží­va­jí nej­no­věj­ší mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní CFD ře­še­ní k op­ti­ma­li­za­ci ma­zá­ní pře­vo­dov­ky, k si­mu­la­ci po­hy­bu ka­pa­li­ny v ná­do­bě, k pro­vá­dě­ní rych­lých stu­dií ex­ter­ní ae­ro­dy­na­mi­ky, k před­po­ví­dá­ní a eli­mi­na­ci ne­žá­dou­cí­ho ae­ro­dy­na­mic­ké­ho hluku a po­dob­ně.

Pro­hléd­ně­te si agen­du, se­znam­te se s té­ma­ty a za­re­gis­truj­te se včas na strán­kách Vir­tu­al ATCx – Com­pu­tati­o­nal Fluid Dy­na­mics.
Konference je zdarma pro všechny zájemce.

Více in­for­ma­cí a re­gis­tra­ce

 

 


Mohlo by vás zajímat: