Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář DraftSight – víc než jen 2D CAD

Úterý, 07 Červenec 2020 08:25

DraftSight-20282D CAD sys­tém Draft­Si­ght se těší vy­so­ké po­pu­la­ri­tě uži­va­te­lů, i když byla zpo­plat­ně­na jeho pů­vod­ně bez­plat­ná zá­klad­ní verze. Před­ná­še­jí­cí Miloš Hrazdí­ra z Dassault Systèmes So­li­dWorks před­sta­ví Draft­Si­ght pro jeho pro­fe­si­o­nál­ní po­u­ži­tí při úpra­vách a tvor­bě 2D a 3D sou­bo­rů DWG. V tomto webi­ná­ři se za­mě­ří na zku­še­nos­ti, ukáže za­jí­ma­vé tipy a triky, po­dí­vá se na no­vin­ky verze 2020 a ne­vy­ne­chá ani doplňkové mo­du­ly a mož­nos­ti širší spo­lu­prá­ce.

Vy­svět­lí také roz­dí­ly sou­čas­ných verzí a funk­ce Draft­Si­gh­tu ve 3D. To vše v roz­ší­ře­ném roz­sa­hu 44 minut (dvoj­ná­so­bek ob­vyk­lé­ho času těch­to webi­ná­řů) ve stře­du 15. čer­ven­ce 2020 od 10:00 hodin.
Webi­nář bude jako ob­vykle vy­sí­lán v čes­kém ja­zy­ce a je pro účast­ní­ky zdar­ma. Po jeho skon­če­ní bude ote­vřen pro­stor pro vaše do­ta­zy.

ZA­RE­GIS­TRUJ­TE SE JIŽ DNES