Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ESI OpenFOAM vydán ve verzi 20.06

Úterý, 07 Červenec 2020 10:47

Tags: CFD | Charles Mockett | ESI Group | OpenCFD | OpenFOAM | v20.06 | Webinar

ESI-blockMesh-blocks-2028ESI Group ozna­mu­je červ­no­vé vy­dá­ní bez­plat­né­ho CFD soft­wa­ru Open­FO­AM (v20.06) s ote­vře­ným zdro­jo­vým kódem vy­ví­je­né­ho pri­már­ně fir­mou Open­C­FD od roku 2004. Při té pří­le­ži­tos­ti po­řá­dá 21. čer­ven­ce 2020 v 10:00 hodin webi­nář, kde mů­že­te ob­je­vit všech­ny po­sled­ní nové funk­ce Open­FO­AM-v20.06. K dis­po­zi­ci je ně­ko­lik no­vých funk­cí v pre- a po­st­pro­ces­sin­gu, fy­zi­ce, nu­me­ric­kém ře­ši­či a ří­ze­ní pro­ce­sů. Do­zví­te se také in­for­ma­ce o nej­no­věj­ším vý­vo­ji v Open­FO­AM Go­ver­nan­ce Stee­ring a tech­nic­kých vý­bo­rech. Po­zva­ným před­ná­še­jí­cím je Dr. Char­les Mockett, ge­ne­rál­ní ře­di­tel Upstre­am­C­FD a před­se­da Open­FO­AM tech­nic­ké­ho vý­bo­ru pro tur­bu­len­ce.

Char­les před­sta­ví téma „Ko­mu­ni­tou ří­ze­ná vy­lep­še­ní schop­nos­tí mo­de­lo­vá­ní tur­bu­len­cí v Open­FO­AM“.
Stáh­ně­te si Open­FO­AM-v20.06ZA­RE­GIS­TRUJ­TE SE ještě dnes.
Mohlo by vás zajímat: