Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Premiéra HANNOVER MESSE Digital Days 14. a 15. 7. 2020

Středa, 08 Červenec 2020 06:41

Tags: 2020 | Digital Days | Energie | Hannover Messe | Konference | Logistika | on-line | Průmysl | Veletrhy

HM DD 2020Po­řa­da­te­lé prv­ní­ho roč­ní­ku di­gi­tál­ní plat­for­my Han­no­ver Messe Di­gi­tal Days při­pra­vi­li pr­votříd­ní pro­gram. Akce bude za­há­je­na v úterý 14. čer­ven­ce 2020 pa­ne­lo­vou dis­ku­sí na téma „For­ward to the New ‒ New Op­por­tu­ni­ties for Pro­gress?“, které se zú­čast­ní člen před­sta­ven­stva spo­leč­nos­ti Si­e­mens Klaus Hel­m­rich, před­se­da Festo Oli­ver Jung, BDI pre­zi­dent Di­e­ter Kempf, ma­ji­tel Fried­helm Loh Group Fried­helm Loh, jed­na­tel firmy Ro­bert Bosch Rolf Na­jork a člen před­sta­ven­stva SAP Tho­mas Saue­res­sig.

Na pro­gra­mu jsou dále key­no­tes z hos­po­dář­ství, vědy i po­li­ti­ky. Chy­bět ne­bu­dou pódiové dis­ku­se, live-chaty, ne­twor­king a pre­zen­ta­ce ino­va­cí.

Kon­fe­ren­ce se bude vě­no­vat ak­tu­ál­ní­mu vý­vo­ji v obo­rech prů­mys­lu, ener­gie a lo­gis­ti­ky. Hlav­ní part­ne­ři akce ‒ Bec­kho­ff, Cisco, Festo, Har­ting, Ifm, Igus, Pho­enix Con­tact, Rit­tal, Schne­i­der Elect­ric a Si­e­mens ‒ pre­zen­tu­jí své pro­duk­ty a ino­va­ce v čet­ných před­náš­kách.

První den kon­fe­ren­ce 14. 7. bude vy­hlá­šen vítěz pres­tiž­ní sou­tě­že me­zi­ná­rod­ně uzná­va­né­ho tech­no­lo­gic­ké­ho oce­ně­ní Her­mes Award. Po­ro­ta za před­sed­nic­tví Re­imun­da Ne­u­ge­baue­ra, pre­zi­den­ta Fraunho­fer-Ge­sell­schaft, vy­bra­la ví­tě­ze z mnoha kva­lit­ních kan­di­dá­tů.

Pro­fe­sor Tho­mas Wi­m­mer, CEO Ger­man Lo­gis­tics As­so­ci­ati­on, mo­de­ru­je sekci lo­gis­ti­ky o ino­va­cích glo­bál­ních hod­no­to­vých ře­těz­ců ve vý­ro­bě ze­mě­děl­ských stro­jů. Jeho hos­tem je Josip T. To­ma­se­vic, se­ni­or vi­ce­pre­zi­dent a ve­dou­cí ná­ku­pu spo­leč­nos­ti AGCO Cor­po­rati­on, Du­lu­th, Ge­or­gia, USA.

Druhý den kon­fe­ren­ce di­gi­tál­ní plat­for­my Han­no­ver Messe Di­gi­tal Days budou na pro­gra­mu na­pří­klad před­náš­ky part­ner­ské země In­donésie, nebo pa­ne­lo­vé dis­ku­se na téma EU po­li­ti­ky po krizi způ­so­be­né ko­ro­na­vi­rem.

Te­ma­tic­ky po­krý­va­jí Han­no­ver Messe Di­gi­tal Days ob­sa­ho­vé za­mě­ře­ní ve­letr­hu. Tě­žiš­těm kon­fe­renč­ní­ho pro­gra­mu jsou Prů­my­sl 4.0, umělá in­te­li­gen­ce, G5, smart ener­gy a Lo­gis­ti­ka 4.0. Dru­hým ob­sa­ho­vým za­mě­ře­ním jsou pre­zen­ta­ce pro­duk­tů a ře­še­ní jed­not­li­vých vy­sta­vo­va­te­lů.
Účast na kon­fe­ren­ci je zdar­ma. Více in­for­ma­cí a re­gis­tra­ce na ​han​nove​rmes​se.​digital.


Mohlo by vás zajímat: