Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vozíček AnyoneGo pro trpasličí plemena

Středa, 08 Červenec 2020 12:47

Tags: 3D tisk | AnyoneGo | Hendikep | Psi | Trpasličí plemena | Vozíky

vozik nano zoe 01-2028Do port­fo­lia čes­ké­ho tech­no­lo­gic­ké­ho startu­pu Any­o­ne­Go, který 3D tis­kem vy­rá­bí vo­zíč­ky a or­té­zy pro psy s po­hy­bo­vým hen­di­ke­pem, se v nej­bliž­ších dnech za­řa­dí úplná no­vin­ka – vo­zí­ček ve ve­li­kos­ti NANO ur­če­ný pro tzv. tr­pas­li­čí ple­me­na. Vý­ro­ba vo­zí­ku z 3D tis­kár­ny v takto malém pro­ve­de­ní s sebou nese nové výzvy. Tisk jed­not­li­vých dílů musí být velmi pre­ciz­ní, aby do sebe při kom­ple­ta­ci vše dobře za­pa­da­lo. Ma­lič­ké sou­část­ky totiž ne­od­pus­tí ani tu nejmen­ší ne­přes­nost. Jako nej­vhod­něj­ší se proto jeví tech­no­lo­gie 3D tisku SLS, který má vy­ni­ka­jí­cí vlast­nos­ti a sou­čas­ně umožňuje do­sta­teč­né vy­kres­le­ní všech de­tai­lů.

První pro­to­typ vo­zí­ku nyní tes­tu­je psí kli­ent­ka ze Slo­ven­ska. Či­va­ví fenka Zoe při ne­ho­dě při­šla o obě zadní nohy a ne­šťast­ní ma­ji­te­lé hle­da­li způ­so­by, jak jí po­mo­ci.

Zoin vo­zí­ček ale není za­jí­ma­vý jen svou ve­li­kos­tí, dis­po­nu­je totiž ještě další no­vin­kou. Šéf­de­signer Any­o­ne­Go Jan Ji­rá­nek se totiž roz­ho­dl na této NANO ve­li­kos­ti vy­zkou­šet i nově kon­ci­po­va­né sedlo, které bude psovi dobře pod­pí­rat a fi­xo­vat pánev a sou­čas­ně mu umož­ní mít správ­ně srov­na­nou páteř. Proto mají všech­na sedla vo­zí­ků Any­o­ne­Go ana­to­mic­ky tva­ro­va­né boč­ni­ce. Zoe je první pej­sek, u jehož vo­zí­ku jsou tyto boč­ni­ce navíc sta­vi­tel­né.

Tento nový kon­cept ře­še­ní sedla s sebou nese ně­ko­lik výhod:

  • Na­sta­vi­tel­né boč­ni­ce umožňují pre­ciz­něj­ší fi­xa­ci pánve.
  • Každá boč­ni­ce je sta­vi­tel­ná zvlášť a do vo­zí­ku je tak možné po­ho­dl­ně a bez ri­zi­ka vzni­ku dal­ších pro­blé­mů nově umís­tit i psa, který má v dů­sled­ku svého zdra­vot­ní­ho stavu asy­me­t­ric­ké po­sta­ve­ní těla.
  • Sedla se sta­vi­tel­ný­mi boč­ni­ce­mi jsou vhod­ná i pro mladé psy, kteří ještě po­ros­tou.
  • Zvýší se po­lo­ho­va­tel­nost úhlu sedla kolem kolmé osy pro psy s de­for­mo­va­nou pá­te­ří, kteří po­tře­bu­jí ve vo­zí­ku sedět níž nebo na­o­pak výš, než je ob­vyk­lé.
  • Sníží se ná­ro­ky na přes­nost pro­ve­de­ní mě­ře­ní na stra­ně kli­en­ta.

Tyto úpra­vy sedla jsou při­ro­ze­nou evo­lu­cí do­sa­vad­ní­ho kon­cep­tu při za­cho­vá­ní všech do­sa­vad­ních vlast­nos­tí vo­zí­ků. Pokud se tes­to­va­ný kon­cept osvěd­čí, zpra­cu­je­me no­vin­ku i pro všech­ny ostat­ní ve­li­kos­ti vo­zí­ků a nej­poz­dě­ji od konce prázd­nin 2020 se sta­nou stan­dard­ní sou­čás­tí všech do­dá­vek. Po­dob­né ře­še­ní při­tom Any­o­ne­Go bude na­bí­zet jako je­di­né na trhu.


Mohlo by vás zajímat: