Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Y Soft s MUNI rozjíždějí projekt pro uplatnění 3D tisku na školách

Čtvrtek, 09 Červenec 2020 15:35

Tags: 3D tisk | Masarykova univerzita | MUNI | Projekt | Školy | Y Soft

Y Soft MUNI 3D tisk-2028Y Soft Cor­po­rati­on spo­leč­ně s Ma­sa­ry­ko­vou uni­ver­zi­tou za­há­ji­ly v červ­nu spo­lu­prá­ci na gran­to­vém pro­jek­tu o 3D tisku a jeho uplat­ně­ní na zá­klad­ních a střed­ních ško­lách. Pro­jekt 3D tisk a jeho uplat­ně­ní na zá­klad­ních a střed­ních ško­lách je řešen s fi­nanč­ní pod­po­rou Tech­no­lo­gic­ké Agen­tu­ry České Re­pub­li­ky. Pro­jekt s tří­le­tým rám­cem má za cíl cel­ko­vou evan­ge­li­za­ci vzdě­lá­va­cí­ho sek­to­ru v Česku s vy­u­ži­tím sil­né­ho po­ten­ci­á­lu 3D tisku jako me­to­dy roz­vo­je výuky. Pro­jekt, jehož vizí je pro­po­je­ní nej­lep­ších schop­nos­tí jak na stra­ně uči­te­lů, tak i stu­den­tů, má za cíl vy­u­žít po­ten­ci­ál 3D tisku ke zvý­še­ní kva­li­ty vzdě­lá­va­cí­ho pro­ce­su uči­te­lů a žáků v této ob­las­ti a cel­ko­vě i při­spět k růstu pe­da­go­gic­kých a di­dak­tic­kých kom­pe­ten­cí uči­te­lů.

Y Soft s Ma­sa­ry­ko­vou uni­ver­zi­tou chtě­jí vy­tvo­řit me­to­di­ku, jak apli­ko­vat 3D tisk ve ško­lách a jak jej efek­tiv­ně za­po­jit do výuky. V první fázi spo­leč­né­ho pro­jek­tu dojde k vý­vo­ji me­to­do­lo­gie, ná­sle­do­vat bude pří­pra­va sa­mot­ných vý­u­ko­vých lekcí v le­tech 2021–2023. Za­čle­ně­ní 3D tech­no­lo­gií do výuky na ško­lách umož­ní tvor­bu zcela no­vých typů vý­u­ko­vých po­mů­cek a pří­stu­pů a dále zvýší do­stup­nost vý­u­ko­vých mo­de­lů pro žáky a stu­den­ty. Fi­nál­ním vý­stu­pem pro­jek­tu bude nová výše uve­de­ná me­to­di­ka a 12 ve­řej­ně pří­stup­ných lekcí v on-line knihov­ně lekcí 3D tisku be3D Aca­de­my, které budou di­dak­tic­ky správ­ně vy­tvo­ře­ny tak, aby re­flek­to­va­ly ak­tu­ál­ní po­tře­by škol.
YSoft be3D Aca­de­my dis­po­nu­je řadou plánů výuky 3D lekcí a mo­de­lo­vých do­po­ru­če­ní pro každý z tzv. STEAM před­mě­tů (věda, tech­no­lo­gie, stro­jí­ren­ství, umění a ma­te­ma­ti­ka). Tyto lekce po­krý­va­jí celou řadu re­le­vant­ních témat a in­te­gru­jí 3D tisk do výuky se zá­bav­ný­mi a ná­roč­ný­mi pro­jek­ty. YSoft be3D Aca­de­my je do­stup­ná k vol­né­mu pro­hlí­že­ní a vy­u­ži­tí (pro pří­stup k lek­cím je vy­ža­do­vá­na re­gis­tra­ce). Výuka umožňuje stu­den­tům před­sta­vit si a vy­tvo­řit vše, za­tím­co se učí zá­klad­ní pojmy z jed­not­li­vých před­mě­tů.
Pro­jekt je uni­kát­ní spo­je­ním od­bor­ní­ků tech­no­lo­gic­ké­ho lídra z ko­merč­ní­ho sek­to­ru a před­ních uni­ver­zit­ních vě­dec­kých pra­cov­ní­ků, kteří spojí své síly k vy­tvo­ře­ní do­stup­né­ho, vy­so­ce kva­lit­ní­ho, obec­né­ho ob­sa­hu pro tech­no­lo­gii 3D tisku. Me­to­di­ka a výuka ve 3D budou se za­mě­ře­ním na pod­po­ru pro­ce­su učení vý­znam­nou hod­no­tou ve vzdě­lá­vá­ní.
Spo­leč­nos­ti ve všech sek­to­rech vy­ža­du­jí do­ved­nos­ti v ob­las­ti 3D tisku na­příč ši­ro­kým spek­trem prů­mys­lo­vých od­vět­ví, jako je ar­chi­tek­tu­ra, vý­ro­ba, mar­ke­ting či de­sign, a tento trend po­ros­te. Po­tře­ba rych­lej­ší­ho pro­to­ty­po­vá­ní pro­duk­tů a do­dá­ní zboží může být kon­ku­renč­ní vý­ho­dou. Po­sky­to­vá­ní do­ved­nos­tí pro 3D tisk pra­cov­ní­kům zna­me­ná, že školy mají za úkol při­pra­vit stu­den­ty na tyto pro­fes­ní ob­las­ti.
Ne­do­sta­tek tech­nic­ky vy­ško­le­ných lidí po­ve­de ke změ­nám v ob­las­tech vý­zku­mu a vý­vo­je, kdy bude stále více do­chá­zet k roz­vo­ji „sku­teč­né­ho“ vý­zku­mu a vý­vo­je na vy­so­ce kva­lit­ní úrov­ni. Trend ná­stu­pu 3D tisku po­ve­de i ke vzni­ku vy­so­ce kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ních míst.
Na­pří­klad ve Spo­je­ných stá­tech jsou dnes do­ved­nos­ti v ob­las­ti práce s 3D tis­kem vy­ža­do­vá­ny již u 10 % na­bí­ze­ných in­že­nýr­ských pozic.


Mohlo by vás zajímat: