301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Google překladač: English Deutsch
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Y Soft s MUNI rozjíždějí projekt pro uplatnění 3D tisku na školách

Čtvrtek, 09 Červenec 2020 15:35

Tags: 3D tisk | Masarykova univerzita | MUNI | Projekt | Školy | Y Soft

Y Soft MUNI 3D tisk-2028Y Soft Cor­po­rati­on spo­leč­ně s Ma­sa­ry­ko­vou uni­ver­zi­tou za­há­ji­ly v červ­nu spo­lu­prá­ci na gran­to­vém pro­jek­tu o 3D tisku a jeho uplat­ně­ní na zá­klad­ních a střed­ních ško­lách. Pro­jekt 3D tisk a jeho uplat­ně­ní na zá­klad­ních a střed­ních ško­lách je řešen s fi­nanč­ní pod­po­rou Tech­no­lo­gic­ké Agen­tu­ry České Re­pub­li­ky. Pro­jekt s tří­le­tým rám­cem má za cíl cel­ko­vou evan­ge­li­za­ci vzdě­lá­va­cí­ho sek­to­ru v Česku s vy­u­ži­tím sil­né­ho po­ten­ci­á­lu 3D tisku jako me­to­dy roz­vo­je výuky. Pro­jekt, jehož vizí je pro­po­je­ní nej­lep­ších schop­nos­tí jak na stra­ně uči­te­lů, tak i stu­den­tů, má za cíl vy­u­žít po­ten­ci­ál 3D tisku ke zvý­še­ní kva­li­ty vzdě­lá­va­cí­ho pro­ce­su uči­te­lů a žáků v této ob­las­ti a cel­ko­vě i při­spět k růstu pe­da­go­gic­kých a di­dak­tic­kých kom­pe­ten­cí uči­te­lů.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Y Soft s Ma­sa­ry­ko­vou uni­ver­zi­tou chtě­jí vy­tvo­řit me­to­di­ku, jak apli­ko­vat 3D tisk ve ško­lách a jak jej efek­tiv­ně za­po­jit do výuky. V první fázi spo­leč­né­ho pro­jek­tu dojde k vý­vo­ji me­to­do­lo­gie, ná­sle­do­vat bude pří­pra­va sa­mot­ných vý­u­ko­vých lekcí v le­tech 2021–2023. Za­čle­ně­ní 3D tech­no­lo­gií do výuky na ško­lách umož­ní tvor­bu zcela no­vých typů vý­u­ko­vých po­mů­cek a pří­stu­pů a dále zvýší do­stup­nost vý­u­ko­vých mo­de­lů pro žáky a stu­den­ty. Fi­nál­ním vý­stu­pem pro­jek­tu bude nová výše uve­de­ná me­to­di­ka a 12 ve­řej­ně pří­stup­ných lekcí v on-line knihov­ně lekcí 3D tisku be3D Aca­de­my, které budou di­dak­tic­ky správ­ně vy­tvo­ře­ny tak, aby re­flek­to­va­ly ak­tu­ál­ní po­tře­by škol.
YSoft be3D Aca­de­my dis­po­nu­je řadou plánů výuky 3D lekcí a mo­de­lo­vých do­po­ru­če­ní pro každý z tzv. STEAM před­mě­tů (věda, tech­no­lo­gie, stro­jí­ren­ství, umění a ma­te­ma­ti­ka). Tyto lekce po­krý­va­jí celou řadu re­le­vant­ních témat a in­te­gru­jí 3D tisk do výuky se zá­bav­ný­mi a ná­roč­ný­mi pro­jek­ty. YSoft be3D Aca­de­my je do­stup­ná k vol­né­mu pro­hlí­že­ní a vy­u­ži­tí (pro pří­stup k lek­cím je vy­ža­do­vá­na re­gis­tra­ce). Výuka umožňuje stu­den­tům před­sta­vit si a vy­tvo­řit vše, za­tím­co se učí zá­klad­ní pojmy z jed­not­li­vých před­mě­tů.
Pro­jekt je uni­kát­ní spo­je­ním od­bor­ní­ků tech­no­lo­gic­ké­ho lídra z ko­merč­ní­ho sek­to­ru a před­ních uni­ver­zit­ních vě­dec­kých pra­cov­ní­ků, kteří spojí své síly k vy­tvo­ře­ní do­stup­né­ho, vy­so­ce kva­lit­ní­ho, obec­né­ho ob­sa­hu pro tech­no­lo­gii 3D tisku. Me­to­di­ka a výuka ve 3D budou se za­mě­ře­ním na pod­po­ru pro­ce­su učení vý­znam­nou hod­no­tou ve vzdě­lá­vá­ní.
Spo­leč­nos­ti ve všech sek­to­rech vy­ža­du­jí do­ved­nos­ti v ob­las­ti 3D tisku na­příč ši­ro­kým spek­trem prů­mys­lo­vých od­vět­ví, jako je ar­chi­tek­tu­ra, vý­ro­ba, mar­ke­ting či de­sign, a tento trend po­ros­te. Po­tře­ba rych­lej­ší­ho pro­to­ty­po­vá­ní pro­duk­tů a do­dá­ní zboží může být kon­ku­renč­ní vý­ho­dou. Po­sky­to­vá­ní do­ved­nos­tí pro 3D tisk pra­cov­ní­kům zna­me­ná, že školy mají za úkol při­pra­vit stu­den­ty na tyto pro­fes­ní ob­las­ti.
Ne­do­sta­tek tech­nic­ky vy­ško­le­ných lidí po­ve­de ke změ­nám v ob­las­tech vý­zku­mu a vý­vo­je, kdy bude stále více do­chá­zet k roz­vo­ji „sku­teč­né­ho“ vý­zku­mu a vý­vo­je na vy­so­ce kva­lit­ní úrov­ni. Trend ná­stu­pu 3D tisku po­ve­de i ke vzni­ku vy­so­ce kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ních míst.
Na­pří­klad ve Spo­je­ných stá­tech jsou dnes do­ved­nos­ti v ob­las­ti práce s 3D tis­kem vy­ža­do­vá­ny již u 10 % na­bí­ze­ných in­že­nýr­ských pozic.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit