Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference GIS Esri v ČR letos virtuálně

Úterý, 21 Červenec 2020 10:23

Tags: Arcdata | ESRI | GIS | Konference | Uživatelé | Virtuální

Konference GIS Esri-2030V úterý 21. čer­ven­ce 2020 ro­ze­slal Petr Seidl níže uve­de­nou zprá­vu. Pokud ne­ví­te o koho jde, tak asi nečte­te zprá­vu pro sebe, abychom tak pa­rafrá­zo­va­li výrok jeho a Jacka Dan­ger­mon­da z kon­fe­ren­cí GIS Esri před asi dvěma roky. Ve zprá­vě Petr Seidl uvádí: Nový ko­ro­na­vi­rus, ač pou­hým okem ne­vi­di­tel­ný, mění zá­sad­ním způ­so­bem ži­vo­ty nás všech a pro le­toš­ní rok změní také formu tra­dič­ní Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR. Po dlou­hém zva­žo­vá­ní jsme se totiž roz­hod­li uspo­řá­dat ji vir­tu­ál­ním způ­so­bem. Ur­či­tě vě­ří­te, že roz­ho­do­vá­ní ne­by­lo vůbec jed­no­du­ché.

Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR, to totiž není jen pří­le­ži­tost vy­slech­nout si za­jí­ma­vé řeč­ní­ky a zís­kat in­for­ma­ce o ak­tu­ál­ním dění v oboru. Je pře­de­vším mís­tem, kde se mů­že­me se­tká­vat s nej­lep­ší­mi od­bor­ní­ky na GIS, s ko­le­gy, s přá­te­li. Na­pří­klad pro mě osob­ně je se­tká­vá­ní s vámi, na­ši­mi zá­kaz­ní­ky a uži­va­te­li, zá­sad­ní hod­no­tou těch­to kon­fe­ren­cí a jen těžko si bez toho do­ká­žu svoji práci před­sta­vit.

Ještě po­čát­kem čer­ven­ce jsme vě­ři­li, že kon­fe­ren­ci bu­de­me moci při­pra­vit stan­dard­ním způ­so­bem. Ak­tu­ál­ní vývoj si­tu­a­ce a ome­ze­ní tý­ka­jí­cích se Covid-19 však akcím na­še­ho roz­sa­hu ne­pře­je. Vláda ČR do­kon­ce zatím ještě ne­po­vo­li­la ko­ná­ní akcí s účas­tí nad 1000 účast­ní­ků, což je i pří­pad naší kon­fe­ren­ce. Vir­tu­ál­ní forma je proto letos je­di­ným jis­tým způ­so­bem, jak pro vás kon­fe­ren­ci v pod­zim­ním ter­mí­nu mů­že­me zor­ga­ni­zo­vat.

Vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ce bude mít prav­dě­po­dob­ně tro­chu jiný for­mát, než na který jsme byli všich­ni po léta zvyklí. Věřím však v pří­nos di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií, a tak věřím i tomu, že pro vás během ná­sle­du­jí­cích čtyř mě­sí­ců při­pra­ví­me za­jí­ma­vou a uži­teč­nou akci.

Pro­to­že je Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR pře­de­vším o vás, bude k na­pl­ně­ní to­ho­to cíle dů­le­ži­tá i vaše spo­lu­prá­ce při pří­pra­vě ob­sa­hu a před­ná­šek. Jak­ko­li to ale pro nás pro všech­ny bude nová zku­še­nost, věřím, že to spo­leč­ně zvlád­ne­me a že již nyní se mů­že­me spo­leč­ně těšit na po­čá­tek lis­to­pa­du.
Po­drob­něj­ší in­for­ma­ce o prů­bě­hu le­toš­ní kon­fe­ren­ce na­lez­ne­te na www.arcdata.cz.


Mohlo by vás zajímat: