Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OctoGeo úspěšně dokončila inkubaci v programu ESA

Čtvrtek, 30 Červenec 2020 08:36

Tags: BIC | Brno | ESA | GIS | JIC | MapTiler | Mapy | OctoGeo

OctoGeo-cr-street-satellite-2031V roce 2008 se spolu se svými dvěma přá­te­li roz­ho­dl Petr Při­dal za­lo­žit startup, který by fir­mám na­bí­zel mapy šité na míru. Dnes po­u­ží­vá mapy Map­Ti­ler od firmy Oc­to­Geo každý měsíc podle jeho slov přes dvě stě mi­li­o­nů lidí na celém světě. Úspěš­ný startup zís­kal v roce 2018 i pres­tiž­ní cenu Co­per­nicus Mas­ters, což mu ote­vře­lo dveře do br­něn­ské po­boč­ky in­ku­bá­to­ru Ev­rop­ské kos­mic­ké agen­tu­ry (ESA BIC Brno). A jako his­to­ric­ky první firma z jižní Mo­ra­vy in­ku­bá­to­rem úspěš­ně pro­šla. Od roku 2016 fun­gu­je v Praze pod zášti­tou agen­tu­ry CzechIn­vest in­ku­bá­tor Ev­rop­ské kos­mic­ké agen­tu­ry.

Br­něn­ská po­bočka ESA BIC vznik­la ve spo­lu­prá­ci s ino­vač­ní agen­tu­rou JIC a s vý­znam­nou pod­po­rou Ji­ho­mo­rav­ské­ho kraje o dva roky poz­dě­ji a ještě v tom samém roce při­ví­ta­la první dvě br­něn­ské firmy – World from Space a Oc­to­Geo. Právě druhá jme­no­va­ná firma své pů­so­be­ní v kos­mic­kém in­ku­bá­to­ru letos úspěš­ně za­kon­či­la s pro­duk­tem Map­Ti­ler – jako vůbec první firma z Ji­ho­mo­rav­ské­ho kraje.
Na­bí­zí různé druhy map pro jed­not­liv­ce i firmy, které je pak po­u­ží­va­jí na svých webech. Mapy jsou bez re­klam a opro­ti Go­o­gle mapám ne­sbí­ra­jí žádná cit­li­vá data a ne­na­ru­šu­jí tím sou­kro­mí.
Díky za­po­je­ní do in­ku­bá­to­ru ESA BIC Brno zís­ka­la firma pří­stup k datům ze sa­te­li­tu Sen­ti­nel. Z nich v Oc­to­Geu ručně vy­bra­li ně­ko­lik fo­to­gra­fií ur­či­tých částí území České re­pub­li­ky bez mraků. A díky tomu pak po­mo­cí al­go­rit­mu po­čí­tač na­u­či­li roz­po­zná­vat další sním­ky bez mraků. Al­go­rit­mus navíc sním­ky ba­rev­ně ladí tak, aby uži­va­tel ne­po­znal pře­chod mezi sa­te­lit­ním a le­tec­kým sním­kem. Pi­lot­ně nyní Map­Ti­ler dis­po­nu­je bez­ob­lač­nou mapou České re­pub­li­ky a v ná­sle­du­jí­cích mě­sí­cích chce stej­ným způ­so­bem při­pra­vit mapu bez mraků pro celý svět.

OctoGeo MapTiler-2031

Díky in­ku­ba­ci v ESA BIC Brno zís­ka­la firma mož­nost vy­u­žít i slu­žeb zku­še­ných kon­zul­tan­tů. Kon­zul­ta­ce při­mě­ly Oc­to­Geo více pře­mýš­let nad svými zá­kaz­ní­ky – jakou hod­no­tu jim vlast­ně pro­duk­ty při­ná­še­jí a jak jim je pře­hled­ně před­sta­vit. Není to první zku­še­nost firmy s kon­zul­tan­ty JICu. Již před časem totiž spo­leč­ně pra­co­va­li třeba na změně fi­rem­ní struk­tu­ry a od té doby firma zdvoj­ná­so­bi­la své pří­jmy a z 8 za­měst­nan­ců se roz­rost­la na 25.

OctoGeo-maptiler-team-2031

Do br­něn­ské­ho in­ku­bá­to­ru ESA BIC Brno teď vstu­pu­jí po­sled­ní tři firmy, které zís­ka­jí grant ve výši až 50 tisíc eur. Jedná se o firmy Ground­Com, Za­i­t­ra a Mo­bis1. Kromě fi­nanč­ní pod­po­ry budou moct vy­u­žít kon­zul­tač­ní a po­ra­den­ské služ­by v tech­no­lo­gic­ké i pod­ni­ka­tel­ské ob­las­ti a mar­ke­tingo­vé pod­po­ry nebo pomoc s vy­hle­dá­vá­ním part­ne­rů a po­ten­ci­ál­ních in­ves­to­rů.


Mohlo by vás zajímat: