Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Datakit vylepšil své pluginy Rhino 3D

Čtvrtek, 30 Červenec 2020 14:29

Datakit-pluginy pro Rhino 3D-2031Fran­couz­ský vy­da­va­tel Da­ta­kit, spe­ci­a­lis­ta na ná­stro­je pro vý­mě­nu dat mezi sys­témy CAD, vy­u­žil ob­do­bí uvěz­ně­ní co­vi­dem-19 a do­kon­ču­je na­bíd­ku doplňko­vých mo­du­lů pro CAD soft­ware Rhi­no­ce­ros 3D, který vy­ví­jí Ro­bert Mc­Ne­el & As­so­ci­a­tes od roku 1992. Tento, mezi vý­vo­já­ři spíše známý jako Rhino 3D, je velmi ceněn v ob­las­ti prů­mys­lo­vé­ho de­sig­nu a ar­chi­tek­tu­ry pro svou jed­no­du­chost mo­de­lo­vá­ní slo­ži­tých 3D tvarů. Nové plu­gi­ny pro Rhino 3D jsou dvojí, a to jak pro ex­port a im­port no­vých pří­pon sou­bo­rů, tak pro pod­po­ru po­vr­cho­vé tex­tu­ry.

Nové funk­ce ex­port­ních plug-inů

Do­pl­ně­na byla na­bíd­ka ná­stro­jů pro psaní ote­vře­ných sou­bo­rů v Rhino 3D for­má­ty FBXglTF.
For­mát FBX (.fbx) je pro­pri­e­tár­ní for­mát sou­bo­rů Au­to­de­s­ku, který po­u­ží­vá s ani­mač­ním soft­warem Maya, 3ds Max a Mo­ti­onBu­il­der, jakož i s CAD soft­warem. Usnadňuje zís­ká­vá­ní a vý­mě­nu 3D mo­de­lů, jakož i při­dru­že­ných do­ku­men­tů a médií, z růz­ných zdro­jů, včet­ně světa ani­ma­cí a vi­deo­her.
For­mát glTF (Gra­phics Lib­ra­ry Transmis­si­on For­mat) (.gltf, .bin, .glb) je for­mát sou­bo­ru ne­za­tí­že­ný právy, za­lo­že­ný na for­má­tu JSON, který usnadňuje vý­mě­nu scén a mo­de­lů mezi 3D apli­ka­ce­mi. Tento for­mát sou­bo­rů vy­ví­je­ný od roku 2012 prů­mys­lo­vým kon­sor­ci­em sku­pi­ny Khro­nos Group je kom­pakt­ní, in­te­ro­pe­ra­bil­ní a rych­le se na­čí­tá. To usnadňuje vi­zu­a­li­za­ci 3D mo­de­lů na webo­vých strán­kách. Často je uvá­děn jako „JPEG 3D“.
Tyto dva plu­gi­ny jsou k dis­po­zi­ci jed­not­li­vě za cenu 1000 eur nebo v ex­port­ním ba­líč­ku, který na­vy­šu­je počet pod­po­ro­va­ných for­má­tů z 5 na 7, za cenu 1500 eur. Všich­ni zá­kaz­ní­ci s tímto ba­líč­kem a plat­nou pod­po­rou, mají pří­stup k těmto dvěma novým zá­suv­ným mo­du­lům bez dal­ších ná­kladů.

Více informací na www.datakit.com.