Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

6. ročník konference Mapy jsou pro každého

Úterý, 11 Srpen 2020 08:29

Tags: GIS | Hotel Luna | Konference | Mapy

DSC05998Na re­ál­nou, ne­e­lek­tro­nic­kou a ne­vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ci zvou po­řa­da­te­lé šes­té­ho roč­ní­ku kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho. Bude se konat stej­ně jako vloni v ho­te­lu Luna, 12 km vzduš­nou čarou od ge­o­gra­fic­ké­ho stře­du ČR, v ter­mí­nu 2. až 3. září 2020. Kon­fe­ren­ce je nejen zdro­jem in­for­ma­cí, které účast­ní­ci jistě uplat­ní v kaž­do­den­ní práci, ale také vý­mě­nou ná­zo­rů, ná­pa­dů a ře­še­ní, která je­jich práci mohou uleh­čit a ze­fek­tiv­nit. Le­toš­ní té­ma­ta po­řa­da­te­lé vy­bra­li v sou­la­du s tren­dy, takže se mů­že­te těšit na za­jí­ma­vé pří­spěv­ky z praxe v ob­las­ti územ­ní­ho plá­no­vá­ní, ži­vot­ní­ho pro­stře­dí, do­pra­vy, sen­zo­ro­vých dat, ale také na in­for­ma­ce k ve­řej­ným za­káz­kám a do­ta­cím.

Již po­tvr­ze­né pří­spěv­ky jsou uve­de­ny v pro­gra­mu kon­fe­ren­ce. Pro účast se ne­za­po­meňte za­re­gis­tro­vat včas na webu kon­fe­ren­ce www.giskonference.cz, kde jsou všech­ny po­třeb­né in­for­ma­ce.
Re­gis­trač­ní for­mu­lář je k dis­po­zi­ci na www.giskonference.cz/Registrace.

Pokud byste měli ja­ký­ko­li dotaz/při­po­mín­ku/námět, tak na­piš­te na mail/vo­lej­te ně­kte­ré­ho z po­řa­da­te­lů, kterými jsou Michal Souček – micsoucek@outlook.cz, 724 177 557 a Drahomíra Zedníčková – dzednickova@topgis.cz 724 013 046. Rádi se s vámi spojí a vyřeší všechna přání.


Mohlo by vás zajímat: