Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pořadatelskou zemí prestižní konference FABx 2024 bude ČR

Středa, 12 Srpen 2020 10:05

Tags: 2024 | Česká republika | FABx | JIC | Konference | Make More | MIT | Otevřené dílny

FAB16 Montreal-2033Tý­den­ní kon­fe­ren­ce FABx se koná pod zášti­tou or­ga­ni­za­ce The Fab Foun­dati­on. Ta vznik­la na MIT uni­ver­zi­tě v Bos­to­nu a sdru­žu­je téměř dva ti­sí­ce ote­vře­ných dílen po celém světě. Vy­ná­lez­ce, ino­vá­to­ry a vědce z ob­­las­ti mo­der­ních tech­no­lo­gií, di­gi­tál­ní fab­ri­ka­ce, tech­no­lo­gic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní i tech­no­lo­gic­ko-umě­lec­kých pro­jek­tů hostí kaž­do­roč­ní kon­fe­ren­ce vždy v jiné zemi. Le­toš­ní roč­ník pro­bě­hl vý­ji­meč­ně on-line a jeho sou­čás­tí byla i volba po­řa­da­tel­ské země pro rok 2024. Česká re­pub­li­ka zví­tě­zi­la v kon­ku­ren­ci Pa­na­my, Ar­mé­nie a Fin­ska. Po­moh­lo jí k tomu úspěš­né no­mi­nač­ní video i am­bi­ciózní cíle, které si or­ga­ni­zá­to­ři před­se­vza­li.

Na FABx se setkává bez­má­la 1500 zá­stup­ců z Fa­bLa­bů z ce­lé­ho světa, kteří si celý týden vyměňují zku­še­nos­ti, in­spi­ru­jí se, vzá­jem­ně se učí a hle­da­jí cesty, jak při­spět k ře­še­ní glo­bál­ních výzev. Po­řa­da­tel­ství kon­fe­ren­ce po­má­há roz­ší­řit myš­len­ku di­gi­tál­ních dílen smě­rem k širší ve­řej­nos­ti a hlav­ně ke ško­lám. Právě ty by měly stu­den­ty pod­po­ro­vat v tom, aby se ne­bá­li své ná­pa­dy re­a­li­zo­vat. Ote­vře­né di­gi­tál­ní dílny v tomto hrají ne­za­stu­pi­tel­nou roli.
Během sa­mot­né čtyř­le­té pří­pra­vy chtě­jí or­ga­ni­zá­to­ři na­vá­zat stra­te­gic­ká part­ner­ství s ve­řej­nou sprá­vou i s fir­ma­mi, které se­hra­jí zá­sad­ní roli při za­klá­dá­ní dílen a při osvě­tě mezi ši­ro­kou ve­řej­nos­tí. Plá­nu­jí se re­gi­o­nál­ní worksho­py a se­tká­ní pod­po­ru­jí­cí ne­for­mál­ní tech­nic­ké a STEAM vzdě­lá­vá­ní, vznik vzdě­lá­va­cích pří­ru­ček a me­to­dik pro za­klá­dá­ní dílen a také in­ter­ak­tiv­ní webo­vé plat­for­my pro ko­mu­ni­tu ma­ke­rů i ši­ro­kou ve­řej­nost. Misí or­ga­ni­zá­to­rů je roz­ší­řit tyto myš­len­ky do ce­lé­ho re­gi­o­nu střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­py, kde je ote­vře­ných pro­to­ty­po­va­cích dílen řá­do­vě de­setkrát méně než na zá­pa­dě.
Kan­di­da­tu­ru pro rok 2024 při­pra­vil ve spo­lu­prá­ci první český Fa­bLab v Brně, který za­klá­da­la ino­vač­ní agen­tu­ra JIC, a sdru­že­ní Make More. To v České re­pub­li­ce po­pu­la­ri­zu­je ote­vře­né dílny, maker hnutí a po­řá­dá fes­ti­va­ly Maker Faire, které v roce 2019 na­vští­vi­lo přes 22 000 ná­vštěv­ní­ků. Pod­po­ru kon­fe­ren­ci již při­slí­bi­la řada vel­kých čes­kých i za­hra­nič­ních firem, jako jsou ŠKODA Auto, vý­rob­ce 3D tis­ká­ren PRUSA Re­search, Ther­mo Fisher Scien­ti­fic, Ho­ney­well, stej­ně tak třeba Vy­so­ké učení tech­nic­ké v Brně, JIC, Stře­do­čes­ké ino­vač­ní cen­t­rum, Mi­nis­ter­stvo prů­mys­lu a ob­cho­du, Mi­nis­ter­stvo kul­tu­ry. Dále pak Ji­ho­mo­rav­ský kraj, město Brno, hlav­ní město Praha nebo třeba Vel­vy­sla­nec­tví USA v ČR.


Mohlo by vás zajímat: