Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nejnovější Altair PBS Professional je až desetkrát rychlejší

Středa, 12 Srpen 2020 11:33

PBSPro UnparalleledSecurity-2033Tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost Al­tair ozná­mi­la 11. srpna 2020 vý­znam­nou ak­tu­a­li­za­ci Al­tair PBS Pro­fes­si­o­nal, ma­na­že­ra pra­cov­ní­ho vy­tí­že­ní vy­so­ce vý­kon­ných vý­po­čet­ních sys­té­mů (HPC). Nové funk­ce zá­klad­ní­ho plá­no­va­če PBS Pro­fes­si­o­nal umožňují zá­kaz­ní­kům až de­se­ti­ná­sob­ně zvý­šit pro­pust­nost, přes­ně­ji spra­vo­vat ná­kla­dy a zdro­je a snad­no při­stu­po­vat k efek­tiv­ní­mu šká­lo­vá­ní pro­střed­nic­tvím hyb­rid­ní clou­do­vé kon­fi­gu­ra­ce. Při­dá­ní hi­e­rar­chic­ké struk­tu­ry při­způ­so­bu­je pra­cov­ní za­tí­že­ní od ví­ce­já­d­ro­vých, dlou­ho­tr­va­jí­cích HPC úloh až po vy­so­ce vý­kon­ná pra­cov­ní za­tí­že­ní, která by mohla po­ten­ci­ál­ně za­hr­no­vat de­sít­ky mi­li­o­nů vy­so­ko­frekvenč­ních úloh v je­di­ném dni.

Více in­for­ma­cí o vý­ho­dách PBS Pro­fes­si­o­nal na­jde­te na www.altair.com/pbs-professional. Pokud se chce­te do­zvě­dět více o HPC ře­še­ních HPC spo­leč­nos­ti Al­tair, za­re­gis­truj­te se na vir­tu­ál­ní sum­mit Al­tair HPC. na ad­re­se web.altair.com/altair-virtual-hpc-summit.