Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ondřej Krajíček zvolen členem představenstva AmCham CZ

Úterý, 18 Srpen 2020 09:07

Krajicek Ondrej-2034On­dřej Kra­jí­ček z Y Soft Cor­po­rati­on, která je před­ním po­sky­to­va­te­lem 2D/3D tis­ko­vých a en­ter­pri­se of­fi­ce work­flows ře­še­ní, byl člen­skou zá­klad­nou zvo­len čle­nem před­sta­ven­stva za­stou­pe­ní Ame­ric­ké ob­chod­ní ko­mo­ry v České re­pub­li­ce (Am­Cham CZ). Během svého dvou­le­té­ho funkč­ní­ho ob­do­bí se On­dřej bude vě­no­vat di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci pod­ni­ka­tel­ské­ho pro­stře­dí, pod­po­ře čes­kých in­ves­tic v USA, pod­po­ře ko­fi­nan­co­vá­ní R&D a eGo­ver­n­men­tu. On­dřej Kra­jí­ček byl v před­sta­ven­stvu Ame­ric­ké ob­chod­ní ko­mo­ry v České re­pub­li­ce zvo­len na dvou­le­té ob­do­bí, ve kte­rém se za­mě­ří na té­ma­ta sou­vi­se­jí­cí s di­gi­tál­ní eko­no­mi­kou, pod­po­rou čes­kých in­ves­tic v USA, ko­fi­nan­co­vá­ní vý­zku­mu a vý­vo­je z ve­řej­ných a sou­kro­mých zdro­jů a roz­vo­ji eGo­ver­n­men­tu.

Tedy tech­no­lo­gic­ké­ho roz­vo­je ko­mu­ni­ka­ce stát­ní sprá­vy s ve­řej­nos­tí. Všech­na té­ma­ta budou úzce pro­vá­zá­na s ná­rod­ní stra­te­gií vy­u­ži­tí fi­nanč­ních pro­střed­ků z fondů EU Re­co­ve­ry. Již v mi­nu­los­ti On­dřej spo­lu­pra­co­val na sta­no­vis­cích ko­mo­ry k re­le­vant­ním vlád­ním agen­dám. Nej­vyš­ší pri­o­ri­tou v nad­chá­ze­jí­cích le­tech, která za­sáh­ne všech­ny zmí­ně­né ob­las­ti, je pod­po­ra stra­te­gic­kých in­ves­tic na­příč celým sou­kro­mým sek­to­rem tak, aby byla za­jiš­tě­na post-Covid-19 eko­no­mic­ká ob­no­va a růst.
On­dřej Kra­jí­ček pra­cu­je ve spo­leč­nos­ti Y Soft jako Chief Tech­no­lo­gy Stra­te­gist a vě­nu­je se pro­po­jo­vá­ní světa zá­kaz­ní­ků se správ­ný­mi tech­no­lo­gi­e­mi tak, aby pro­duk­ty a služ­by spo­leč­nos­ti dnes i v bu­douc­nos­ti re­a­go­va­ly pruž­ně na je­jich po­tře­by. Pra­cu­je s týmy na no­vých ino­va­tiv­ních ře­še­ních v rámci Y Soft Labs a dlou­há léta je ak­tiv­ní právě v Ame­ric­ké ob­chod­ní ko­mo­ře. On­dřej pů­so­bí i jako Ma­na­ging Di­rec­tor Y Softu pro Se­ver­ní Ame­ri­ku a je jed­ním z ak­tiv­ních členů týmu Y Soft Ven­tu­res. Startup a IT ko­mu­ni­tě se vě­nu­je také jako men­tor a uči­tel, před­ná­ší mimo jiné na Fa­kul­tě in­for­ma­ti­ky Ma­sa­ry­ko­vy Uni­ver­zi­ty a men­to­ru­je v ak­ce­le­rá­to­ru Startu­pYard. On­dřej má na svém kontě pro­duk­ty a služ­by, které vy­u­ží­va­jí ti­sí­ce zá­kaz­ní­ků po celém světě, vč. For­tu­ne 500 spo­leč­nos­tí. On­dro­va osob­ní mise je pod­po­ra České re­pub­li­ky, li­be­rál­ní de­mo­kra­cie a ob­čan­ské spo­leč­nos­ti tak, aby se v Če­chách dobře a bez­peč­ně žilo.