Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dezinfekční robot Čistič Viktor na bázi technologie MiR

Úterý, 25 Srpen 2020 08:36

Tags: AMTECH | Čistič Viktor | MiR | Robotika | UV-C modul

cistic viktor v2 02-2035Spo­leč­nost Am­tech před­sta­vi­la nový pro­dukt Čis­tič Vik­tor, u jehož po­jme­no­vá­ní se zřej­mě in­spi­ro­va­la jmé­nem po­sta­vy z filmu Bru­tál­ní Ni­ki­ta, kte­rou před­sta­vo­val Jean Reno. Jde o au­to­ma­tic­ký dez­in­fekč­ní robot, ur­če­ný k dez­in­fek­ci vzdu­chu a po­vrchů a li­kvi­da­ci virů, bak­te­rií, plís­ní a dal­­ších pa­to­ge­nů včet­ně ko­ro­na­vi­ru Covid-19. Ře­še­ní je po­sta­ve­no na bázi au­to­nomní­ho mo­bil­ní­ho ro­bo­ta Mi­R100 od spo­leč­nos­ti Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR), kte­rou Am­tech za­stu­pu­je v České re­pub­li­ce a na Slo­ven­sku.

Kom­bi­na­ce vlast­nos­tí au­to­nomní­ho ro­bo­ta a ger­mi­cid­ní UV-C lampy je ide­ál­ním ře­še­ním pro au­to­ma­tic­kou dez­in­fek­ci, ste­ri­li­za­ci pro­stor a li­kvi­da­ci ka­pén­ko­vých in­fek­cí ve zdra­vot­nic­kých za­ří­ze­ních, po­tra­vi­nář­ství a vý­rob­ním prů­mys­lu. Uži­va­te­lé mohou jed­no­du­še na­ske­no­vat trasu, na­plá­no­vat ji a robot pak sám pro­vá­dí dez­in­fek­ci ur­če­ných pro­stor. Robot Mi­R100 pra­cu­je plně v au­to­nomním ko­la­bo­ra­tiv­ním re­ži­mu. UV-C svět­lo je vy­ba­ve­no po­hy­bo­vý­mi sen­zo­ry pro ma­xi­mál­ní bez­peč­nost uži­va­te­le a dis­po­nu­je funk­cí au­to­ma­tic­ké­ho vy­pnu­tí při vstu­pu člo­vě­ka do ne­bez­peč­né zóny 6 metrů od zdro­je svět­la.

cistic viktor v2 01-2035

UV-C modul je další z nad­sta­veb, kte­rou spo­leč­nost Am­tech do­dá­vá spo­leč­ně s kom­plet­ní sadou mo­bil­ních ro­bo­tů MiR, včet­ně mo­de­lů Mi­R100, MiR 200, Mi­R250, Mi­R500 a Mi­R1000.
Dez­in­fekč­ní ro­bo­ty jsou do­stup­né všem zá­jem­cům z ČR a ze Slo­ven­ska pro­střed­nic­tvím za­stou­pe­ní spo­leč­nos­ti Am­tech či agen­tu­ry Per­so­nal Agen­cy 4 Ro­bots (PAR) za­lo­že­né v roce 2018 fir­mou Am­tech a umožňující pro­ná­jem ro­bo­tů.


Mohlo by vás zajímat: