Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář na vyžádání: Vývoj dílů motoru pomocí SLS

Pátek, 28 Srpen 2020 10:04

Tags: 3D Systems | 3D tisk | Briggs & Stratton | On-demand | SLS | Webináře

3d systems briggs and stratton-2035Zá­jem­ci o SLS 3D tisk mají nyní k dis­po­zi­ci ke zhléd­nu­tí webi­nář na vy­žá­dá­ní firmy 3D Sys­tems, hos­to­va­ný na Ma­chi­ne De­sign. Návrh no­vé­ho pro­duk­tu může být ča­so­vě ná­roč­ný a ná­klad­ný pro­ces, zejmé­na pokud se u svých pro­to­ty­pů spo­lé­há­te na ex­ter­ní do­da­va­te­le. Díky správ­ným ná­stro­jům a vlast­ním zdro­jům je však možné nejen urych­lit tes­to­vá­ní a shro­maž­ďo­vá­ní in­for­ma­cí, ale také sní­žit pro­voz­ní ná­kla­dy. Po­dí­vej­te se proto na webo­vý se­mi­nář na vy­žá­dá­ní, ve kte­rém Mi­cha­el Dorna, ma­na­žer cen­t­ra rych­lých pro­to­ty­pů v Bri­g­gs & Strat­ton uka­zu­je, jak za­čle­ně­ní se­lek­tiv­ní­ho la­se­ro­vé­ho sli­no­vá­ní (SLS) do in­ter­ních mož­nos­tí při­nes­lo úspo­ry ná­kla­dů a zá­ro­veň zlep­ši­lo čas uve­de­ní no­vých pro­duk­tů na trh.

Té­ma­ta za­hr­nu­jí:

  • Jak se SLS hodí do Rapid Pro­to­ty­ping Cen­ter v Bri­g­gs & Strat­ton.
  • Pro­ve­de­ní SLS dílů pro tes­to­vá­ní funkč­nos­ti a na mo­to­ru.
  • Zá­klad­ní mož­nos­ti pro SLS, které šetří čas a pe­ní­ze na se­sta­vách a ob­rá­bě­ní.
  • Zku­še­nos­ti s vý­ko­nem, odol­nos­tí, přes­nos­tí a při­po­je­ním.

„Po­kaž­dé, když běží tis­kár­na, še­t­ří­me zdro­je,“ říká Mi­cha­el Dorna.

Po­dí­vej­te se na tuto od­bor­nou pre­zen­ta­ci a zjis­tě­te, jak může SLS po­mo­ci pro­ce­su vý­vo­je pro­duk­tu i v těch nej­ná­roč­něj­ších apli­ka­cích.

Podívejte se právě teď!

 

 


Mohlo by vás zajímat: