Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nejbližší virtuální akce Altairu

Pondělí, 31 Srpen 2020 09:28

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | Konference | Virtuální akce | Workshopy

Altair student-2036Al­tair zve pro­střed­nic­tvím Advan­ced En­gi­nee­rin­gu všech­ny stu­den­ty tech­nic­kých oborů a týmy For­mu­la Stu­dent na 2020 Vir­tu­al Al­tair Stu­dent Workshop ve dnech 24.–25. září 2020 od 9:00 do 16:00 hodin. Při­dej­te se a zjis­tě­te, jak mů­že­te ve svých pro­jek­tech vy­u­žít CAE si­mu­la­ce a různé vý­po­čet­ní me­to­dy pro do­sa­že­ní lep­ších vý­sled­ků. Zku­še­ní uži­va­te­lé a tým Al­tair Uni­ver­si­ty účast­ní­kům před­ve­dou jak začít pra­co­vat s CAE ná­stro­ji a jak si osvo­jit po­stu­py Si­mu­lati­on Dri­ven De­sign, tedy jak na­vr­ho­vat kon­strukč­ní ře­še­ní již od po­čát­ku op­ti­ma­li­zo­va­né na funkč­ní a fy­zi­kál­ní po­ža­dav­ky.

Každá pre­zen­ta­ce bude za­zna­me­ná­na a dis­tri­bu­o­vá­na účast­ní­kům, aby si mohli zo­pa­ko­vat mo­de­ly doma. Work­shop je pro vše­chny zá­jem­ce zdarma.

Za­re­gis­truj­te se ještě dnes na tuto vzdě­lá­va­cí akci.

Al­tair Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce 2020

Po­dob­ně jako vět­ši­na le­toš­ních akcí pro­běh­ne nej­vý­znam­něj­ší kon­fe­ren­ce Al­tai­ru jako vir­tu­ál­ní udá­lost. Tedy on-line. Po­zna­me­nej­te si ter­mín 5. až 7. října 2020 a sle­duj­te in­for­ma­ce o při­pra­vo­va­ném ob­sa­hu. Re­gis­tro­vat se a re­zer­vo­vat si místo mů­že­te již dnes.

Více in­for­ma­cí a re­gis­tra­ce

K dis­po­zi­ci jsou i další webi­ná­ře ze zá­zna­mu a vý­u­ko­vá videa. Vy­u­žij­te i další obsah ke sta­že­ní na webech Advan­ced En­gi­nee­ring či Al­tair.


Mohlo by vás zajímat: