Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Inspirativní setkání uživatelů SOLIDWORKS

Pondělí, 31 Srpen 2020 10:20

Tags: 3E Praha Engineering | Setkání | SolidWorks | Uživatelé

DSC08173-2036Ta­ko­vým nad­pi­sem uvádí svoji pozd­ně letní či pod­zim­ní tra­dič­ní akci Se­tká­ní uži­va­te­lů So­li­dworks v le­toš­ním roce spo­leč­nost 3E Praha En­gi­nee­ring. A roz­dě­li­la ji hned na šest míst ko­ná­ní po celé České Re­pub­li­ce. Se­tká­ní budou jed­no­den­ní a vždy od 9:00 do 15:00 se za­jí­ma­vým pro­gra­mem. V tom budou účast­ní­ci se­zná­me­ni s no­vin­ka­mi So­li­dworks, ne­bu­dou chy­bět ani tipy a triky nebo no­vin­ky z ob­las­ti hard­wa­ru. A sa­mo­zřej­mos­tí bude i ob­čer­stve­ní či sou­tě­že. Podle abe­ced­ní­ho se­řa­ze­ní se se­tká­ní budou konat v Brně, Čes­kých Bu­dě­jo­vi­cích, Hrad­ci Krá­lo­vé, Mostě, Plzni a Praze.

Termíny setkání
Datum Místo
3. 9. 2020  Plzeň – Hotel Pri­ma­ve­ra
7. 9. 2020  Most – Hotel Be­ne­dikt
8. 9. 2020  Praha – Extol Inn Hotel
9. 9. 2020  Brno – Hotel Vista
15. 9. 2020  České Bu­dě­jo­vi­ce – Hotel Cla­ri­on
16. 9. 2020  Hra­dec Krá­lo­vé – Hotel Te­re­zi­án­ský dvůr

Na se­tká­ní byste ne­mě­li chy­bět, pokud pra­cu­je­te v pro­stře­dí So­li­dworks, chce­te do­stat nej­čer­s­tvěj­ší in­for­ma­ce z CAD/CAM světa, plá­nu­je­te po­ří­dit CAD/CAM pro­duk­ty, plá­nu­je­te po­tkat ko­le­gy z oboru a zís­kat nové kon­tak­ty, za­jí­má­te se o mo­der­ní plat­for­mu 3D Ex­pe­ri­en­ce nebo chce­te po­su­nout svoji firmu na novou úroveň.
Celý pro­gram je ZDAR­MA.
Více in­for­ma­cí a re­gis­tra­ce na 3e.iqo.cz/su-2020.


Mohlo by vás zajímat: