Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Odolnost dodavatelského řetězce: Nabídka & poptávka

Středa, 02 Září 2020 13:13

Tags: COVID-19 | Dassault Systemès | Delmia | Dodavatelský řetězec | IDC | Webinar

fully-integrated-supply-chain-idc-hero-bannerIDC spo­leč­ně se spo­leč­nos­tí DEL­MIA na živém webi­ná­ři ve čtvr­tek 3. září 2020 v 16:00 hodin před­sta­ví, jak se stát odol­něj­ší­mi vůči na­bíd­ce a po­ptáv­ce. Už roky od­bor­ní­ci v do­da­va­tel­ském ře­těz­ci ho­vo­ří o dů­le­ži­tos­ti vi­di­tel­nos­ti, ob­rat­nos­ti, pruž­nos­ti a odol­nos­ti. Ne­dáv­ná pan­de­mie pro­ká­za­la, že nejsou do­sta­teč­ně odol­né. Do­da­va­tel­ský ře­tě­zec se sna­žil při­způ­so­bit glo­bál­ní pan­de­mii Covid-19, o tom bylo dobře re­fe­ro­vá­no. Dopad ome­ze­ní na do­da­va­tel­ský ře­tě­zec čás­teč­ně při­spí­val k cel­ko­vé­mu hos­po­dář­ské­mu útlu­mu a čás­teč­ně byl ná­sled­kem hos­po­dář­ské­ho útlu­mu. První se tý­ka­lo hlav­ně na­ru­še­ní do­dá­vek, druhé na­ru­še­ní po­ptáv­ky.

V tomto webo­vém vy­sí­lá­ní se bude dis­ku­to­vat o vě­cech, které do­da­va­tel­ské ře­těz­ce zvládly dobře, o vě­cech, které ne­u­dě­la­ly dobře, a co by to mohlo zna­me­nat jak pro zo­ta­ve­ní z Co­vi­du-19, tak pro možná na­ru­še­ní v bu­douc­nos­ti.
Při­poj­te se k od­bor­ní­kům na do­da­va­tel­ský ře­tě­zec ze spo­leč­nos­tí IDC a DEL­MIA Quin­tiq, kteří budou dis­ku­to­vat o stavu do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce v roce 2020, včet­ně:

  • Vi­di­tel­nos­ti a odol­nos­ti do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce
  • Do­pa­du na­ru­še­ní na­příč prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi
  • Role tech­no­lo­gie při sni­žo­vá­ní do­pa­du Co­vi­du a urych­le­ní ob­no­vy

Registrujte se na tomto odkazu events.3ds.com.

 


Mohlo by vás zajímat: