Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Prezentujte se na Konferenci GIS Esri v ČR

Úterý, 08 Září 2020 10:13

Tags: Arcdata | ESRI | GIS | Konference | Příspěvky | Uživatelé | Virtual

Konference GIS Esri v CR 2020-2037Máte za­jí­ma­vý pro­jekt, který by ně­ko­mu mohl zjed­no­du­šit práci nebo po­skyt­nout in­spi­ra­ci? Pak ne­vá­hej­te a před­stav­te jej na Kon­fe­ren­ci GIS Esri v ČR. Po­řa­da­te­lé z Ar­c­da­ta Praha se těší na pre­zen­ta­ce o pro­bí­ha­jí­cích i do­kon­če­ných pro­jek­tech, na ná­pa­dy a po­stu­py, které ostat­ním mohou po­mo­ci s je­jich prací, nebo třeba i na to, že nás se­zná­mí­te s ně­ja­kou za­jí­ma­vos­tí, která by ne­mě­la za­pad­nout.I když se letos ne­bu­de mož­nost se se­tkat osob­ně, může váš pří­spě­vek – právě díky vir­tu­ál­ní­mu for­má­tu – oslo­vit mno­hem širší pu­b­li­kum než ob­vykle a zá­jem­ci se k ně­mu navíc budou moci i li­bo­vol­ně vra­cet.

S na­to­če­ním před­náš­ky po­mů­že Ar­c­da­ta ve svém na­hrá­va­cím stu­diu, nebo se do toho mů­že­te pus­tit i sami podle jed­no­du­ché­ho ná­vo­du, který je pro vás při­pra­ven.
Před­náš­ku na kon­fe­ren­ci mů­že­te za­re­gis­tro­vat do konce to­ho­to týdne, tj. do pátku 11. září 2020. (Ter­mín pro za­slá­ní na­hra­né před­náš­ky je pak 19. října.) Vzor pro za­slá­ní abs­trak­tu a in­for­ma­ce o dal­ších mož­nos­tech pre­zen­ta­ce na­lez­ne­te na webo­vých strán­kách akce.

Pře­hled všech mož­nos­tí pre­zen­ta­ce

  • Před­to­če­ní video před­náš­ky
  • Účast v pře­hlíd­ce map a on­li­ne apli­ka­cí
  • Ob­rá­zek či mapa v za­ha­jo­va­cí pre­zen­ta­ci

Mohlo by vás zajímat: