Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Virtuální konference Stratasys o aditivní výrobě 2020

Úterý, 15 Září 2020 10:00

Tags: 3D tisk | MCAE Systems | Stratasys | Virtuální konference

j8-2020conference-2038Spo­leč­nost MCAE Sys­tems ozná­mi­la, že zá­jem­ci o adi­tiv­ní vý­ro­bu mají po dva dny mož­nost se při­po­jit na různé před­náš­ky a do­zvě­dět se o no­vin­kách, osvěd­če­ných po­stu­pech a roz­ší­řit si apli­kač­ní zna­los­ti. Vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ce firmy Stra­ta­sys se koná ve dnech 6. a 7. října 2020 se za­čát­kem vždy v 10 hodin. Chce­te zjis­tit, proč or­ga­ni­za­ce stále čas­tě­ji od­krý­va­jí po­ten­ci­ál adi­tiv­ní vý­ro­by? Vy­u­žij­te 3D tisk na ma­xi­mum a při­poj­te se k vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ci o adi­tiv­ní vý­ro­bě a zís­ká­te pří­stup k od­bor­ným před­náškám, spe­ci­ál­ním apli­kač­ním lek­cím a tipům a tri­kům z oboru.

Pří­spěv­ky na kon­fe­ren­ci po­od­ha­lí nej­no­věj­ší a nej­mo­der­něj­ší způ­so­by vy­u­ži­tí 3D tisku, takže ze stá­va­jí­cích sys­té­mů vy­tě­ží­te ma­xi­mum a zjis­tí­te, proč od za­čát­ku glo­bál­ní pan­de­mie stále stou­pá dů­le­ži­tost adi­tiv­ních tech­no­lo­gií.
Kon­fe­ren­ce pro­běh­ne v an­g­lic­kém ja­zy­ce.

REGISTRACE NA KONFERENCI ZDE!

 

 


Mohlo by vás zajímat: