Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ARKANCE SYSTEMS přebírá belgický 4DCAM

Úterý, 22 Září 2020 11:11

Tags: 4DCAM | Akvizice | Arkance Systems | CAD Studio | CAD/CAM | CNC | Itannex

4dcam-2039Ev­rop­ská sku­pi­na Ar­kan­ce Sys­tems, pod kte­rou patří i spo­leč­nost CAD Stu­dio, ozná­mi­la po ne­dáv­ném pře­vze­tí ni­zo­zem­ské­ho Itan­ne­xu další z řady akvi­zic – ten­to­krát akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti 4DCAM, spo­leh­li­vé­ho part­ne­ra v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce vý­rob­ních od­vět­ví v Bel­gii. Spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems tím doplňuje své port­fo­lio ře­še­ní a po­si­lu­je svoji ve­dou­cí po­zi­ci nejen v ob­las­ti CAD a BIM, ale i v dis­tri­buci CAM tech­no­lo­gií a CNC slu­žeb v Ev­ro­pě. Bel­gic­ký 4DCAM má více než 20le­tou zku­še­nost s im­ple­men­ta­ce­mi CAM ře­še­ní za­lo­že­ných pře­de­vším na pro­duk­tech Au­to­de­sk, Del­cam a CIMCO. Po­dob­ně jako CAD Stu­dio na­bí­zí i za­káz­ko­vý vývoj nad­stav­bo­vých CAM apli­ka­cí a po­st­pro­ce­so­rů.

Po pře­chod­ném ob­do­bí začne i 4DCAM pů­so­bit na trhu – po­dob­ně jako CAD Stu­dio – pod spo­leč­nou znač­kou Ar­kan­ce Sys­tems.
Po těch­to akvi­zi­cích Ar­kan­ce Sys­tems nyní za­měst­ná­vá 470 pra­cov­ní­ků, včet­ně více než 250 apli­kač­ních in­že­ný­rů pod­po­ru­jí­cích 70 000 uži­va­te­lů, a to pro­střed­nic­tvím ev­rop­ské sítě pů­so­bí­cí ve Fran­cii, Bel­gii, Ni­zo­zem­sku, Lu­cem­bur­sku, Pol­sku, Fin­sku, v Česku, na Slo­ven­sku a v Ma­ďar­sku. Spo­leč­nost bude i na­dá­le in­ves­to­vat v rámci svého stra­te­gic­ké­ho roz­vo­je.
Další in­for­ma­ce na arkance.net/news.


Mohlo by vás zajímat: