Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3Dconnexion uvádí nové modely myši CadMouse

Pátek, 25 Září 2020 11:39

Tags: 3Dconnexion | CadMouse | Hardware | Myši

3Dx CM-Line2020 CZ-2039Spo­leč­nost 3D­con­nexi­on roz­ší­ři­la řadu pe­ri­fer­ních za­ří­ze­ní na­vr­že­ných pro po­tře­by pro­fe­si­o­nál­ních uži­va­te­lů. Do­kon­če­ná a vy­lep­še­ná řada pro­duk­tů Cad­Mou­se nyní za­hr­nu­je mo­de­ly v kom­pakt­ním tvaru a men­ších roz­mě­rů: drá­to­vý a bez­drá­to­vý a pro­fe­si­o­nál­ní model plné ve­li­kos­ti pro ná­roč­né uži­va­te­le. Tyto nové pro­duk­ty uspo­ko­ju­jí spe­ci­fic­ké a vy­so­ké po­ža­dav­ky uži­va­te­lů, od pre­fe­ren­cí ohled­ně ve­li­kos­ti, která od­po­ví­dá roz­mě­rům dlaně a typu ucho­pe­ní po spe­ci­ál­ní funk­ce pro apli­ka­ce, roz­sáh­lou pro­gra­mo­va­tel­nost a mo­bi­li­tu pro práci na cestách.

Cad­Mou­se Com­pact je kom­pakt­ní myš s vy­hra­ze­ným pro­střed­ním tla­čít­kem, která na­vzdo­ry svým malým roz­mě­rům mi­ni­ma­li­zu­je ná­ma­hu opa­ko­va­ných klik­nu­tí a po­hy­bů sní­že­ním ovlá­da­cí síly. Tato lehká drá­to­vá myš je ur­če­na pro ty, kteří pre­fe­ru­jí ka­be­lo­vá za­ří­ze­ní a s ohle­dem na ve­li­kost své dlaně nebo ohra­ni­če­ný pro­stor dá­va­jí před­nost ne­vel­kým roz­mě­rům.
Více in­for­ma­cí na webo­vých strán­kách 3D­con­nexi­on.

3Dx CM-Line2020 CZ-2039

Cad­Mou­se Com­pact Wi­re­less je vy­vi­nu­ta pro špič­ko­vý bez­drá­to­vý výkon v po­ho­dl­ném kom­pakt­ním těle. Lehká a hbitá, s ve­sta­vě­ným aku­mu­lá­to­rem s ob­rov­skou ka­pa­ci­tou, je vhod­ná zejmé­na pro de­sig­né­ry a in­že­ný­ry, kteří upřed­nostňují malé roz­mě­ry a chtě­jí za­ří­ze­ní, která jsou ob­zvláš­tě vhod­ná pro mo­bil­ní pra­cov­ní styly.
Více in­for­ma­cí na webo­vých strán­kách 3D­con­nexi­on.

Cad­Mou­se Pro je drá­to­vá myš v plné ve­li­kos­ti, spe­ci­ál­ně na­vr­že­ná pro ná­roč­né uži­va­te­le, kteří vy­ža­du­jí mi­mo­řád­ně po­ho­dl­né po­u­ží­vá­ní během mno­ha­ho­di­no­vé práce. Vý­ji­meč­ná pre­ciz­ní tech­no­lo­gie 3D­con­nexi­on, er­go­no­mic­ký tvar a prů­lo­mo­vé pro­ve­de­ní tla­čí­tek za­jiš­ťu­jí nej­vyš­ší přes­nost, ma­xi­mál­ní po­hod­lí a vý­ji­meč­ně rych­lou práci.
Více in­for­ma­cí na webo­vých strán­kách 3D­con­nexi­on.

Nové myši 3D­con­nexi­on jsou vy­ro­be­ny z nej­lep­ších a nej­o­dol­něj­ších ma­te­ri­á­lů a kom­po­nent a jsou vy­ba­ve­ny zdo­ko­na­le­ným ko­leč­kem Smart Mouse Wheel 2, které za­ru­ču­je vy­so­ce přes­né ovlá­dá­ní a při­způ­so­bi­vou na­vi­ga­ci. Funk­ce Smart Scroll na­bí­zí ně­ko­lik pro­gre­siv­ních re­ži­mů po­sou­vá­ní za­lo­že­ných na ak­ti­vi­tě, které mění cho­vá­ní po­sou­vá­ní tak, aby se při­způ­so­bi­lo soft­wa­ru a v pří­pa­dě po­tře­by uplat­ni­lo přes­něj­ší ovlá­dá­ní.Funk­ce Tick-to-Tick, spe­ci­fic­ká pro CAD apli­ka­ce, umožňuje uži­va­te­lům zvět­šo­vat a zmen­šo­vat mo­de­ly a vý­kre­sy s vý­ji­meč­nou ply­nu­los­tí. Pro ostat­ní pro­stře­dí, kon­krét­ně při pro­chá­ze­ní nebo pro­hlí­že­ní do­ku­men­tů, na­bí­zí funk­ce Smo­o­th Scroll spo­leh­li­vé po­sou­vá­ní po kaž­dém prv­ním po­o­to­če­ní.
Pro­duk­to­vá řada Cad­Mou­se byla za­lo­že­na na 20 le­tech vý­zku­mu v ob­las­ti er­go­no­mie a tech­no­lo­gie. Pro­duk­ty 3D­con­nexi­on jsou také známé svou ele­gant­ní es­te­ti­kou a mo­der­ním de­signem.
Kom­pakt­ní tvar a roz­mě­ry Cad­Mou­se Com­pact a Cad­Mou­se Com­pact Wi­re­less jsou ide­ál­ní pro více re­ži­mů dr­že­ní myši, zejmé­na ucho­pe­ní ko­neč­ky prstů. Na­vzdo­ry kom­pakt­ní­mu de­sig­nu úroveň per­fek­ci­o­nis­mu umož­ni­la udr­žo­vat úroveň cit­li­vos­ti myši a přes­né ovlá­dá­ní, což za­ru­ču­je bez­pro­blé­mo­vý a vy­lep­še­ný zá­ži­tek z po­čí­ta­čem pod­po­ro­va­né­ho na­vr­ho­vá­ní.
Pro­duk­ty 3D­con­nexi­on jsou op­ti­ma­li­zo­va­né pro více než 300 růz­ných soft­wa­rů a po­má­ha­jí lidem v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích efek­tiv­ně­ji vy­tvá­řet lepší ná­vrhy.


Mohlo by vás zajímat: