Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Využívání UV dezinfekční robotů v turistickám průmyslu

Pondělí, 28 Září 2020 10:54

Tags: Autonomní | Desinfekce | Robotika | Turistismus | UV roboty | UVC

UVD Yotel 1 - Photo credit  YOTEL Boston-2040Podle po­sled­ní před­po­vě­di Aso­ci­a­ce tu­ris­tic­ké­ho prů­mys­lu Spo­je­ných států ame­ric­kých (U.S. Tra­vel As­so­ci­ati­on), kte­rou zve­řej­nil ča­so­pis Tou­rism Eco­no­mics, by do konce le­toš­ní­ho roku měly glo­bál­ní ztrá­ty tu­ris­tic­ké­ho prů­mys­lu do konce roku 2020 do­sáh­nout část­ky 505 mi­li­ard do­la­rů. V této sou­vis­los­ti spo­leč­nost UVD Ro­bots ozná­mi­la, že její au­to­nomní dez­in­fekč­ní robot je stále čas­tě­ji vy­u­ží­ván v ho­te­lích, na že­lez­ni­cích a le­tiš­tích po celém světě. Mo­bil­ní, plně au­to­nomní robot UVD Ro­bots vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii ul­tra­fia­lo­vé­ho zá­ře­ní typu C (UVC) a řadu dez­in­fekč­ních apli­ka­cí k li­kvi­da­ci virů a bak­té­rií nejen na po­vr­ších, ale také ve vzdu­chu, díky čemuž tento robot před­sta­vu­je kom­plex­ní ře­še­ní v dez­in­fek­ci pro­stor a pre­ven­ci in­fekč­ních one­moc­ně­ní.

UVD ro­bo­ty vy­ni­ka­jí jed­no­du­chým ovlá­dá­ním, bez­peč­nost­ní a vy­so­kou účin­nos­tí. UVD Ro­bots stále více spo­lu­pru­je s ho­te­ly, le­tiš­ti, že­lez­nič­ní­mi sta­ni­ce­mi a dal­ší­mi sub­jek­ty a do­dá­vá jim ře­še­ní pro dez­in­fek­ci pro­stor ve stej­né kva­li­tě, jakou na­bí­zí ne­moc­nič­ní dez­in­fek­ce.

Pří­kla­dy vy­u­ži­tí UVD ro­bo­tů:

Kromě toho se dez­in­fekč­ní ro­bo­ty v sou­čas­né době vy­u­ží­va­jí v tu­ris­tic­kém prů­mys­lu na Střed­ním Vý­cho­dě, a to hned v ně­ko­li­ka pro­jek­tech, mimo jiné též na ka­tar­ském me­zi­ná­rod­ním le­tiš­ti Dauhá Hamad.


Mohlo by vás zajímat: