Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Summit Koncepce BIM se přesouvá na 18. listopadu 2021

Čtvrtek, 01 Říjen 2020 10:25

Tags: BIM | Koncepce | Konference | Praha | PVA Expo | Státní správa | Stavebnictví | Summit | Termín

Summit Koncepce BIM 2019-Prichod hostu-2040Přes veš­ke­rou snahu or­ga­ni­zá­to­rů ne­bu­de v le­toš­ním plá­no­va­ném ter­mí­nu možné usku­teč­nit druhý roč­ník Sum­mi­tu Kon­cep­ce BIM. Ná­vštěv­ní­ci kon­fe­ren­ce z řad všech sta­veb­ních pro­fe­sí ale o uni­kát­ní se­tká­ní se zá­stup­ci vlád a stát­ní sprá­vy řady ev­rop­ských zemí i Česka ne­při­jdou. Druhý roč­ník se usku­teč­ní v novém ter­mí­nu 18. lis­to­pa­du 2021. Bude se tak konat přes­ně s dvou­le­tým od­stu­pem od pre­mi­é­ro­vé­ho roč­ní­ku v loňském roce. Svou účast před­běž­ně při­slí­bi­la na­pros­tá vět­ši­na hostů, kteří se měli zú­čast­nit le­toš­ní­ho pro­gra­mu. Již dnes tak lze pro­hlá­sit, že i příští rok půjde o sku­teč­ně vý­ji­meč­nou udá­lost ev­rop­ské­ho vý­zna­mu.

Pro Česko navíc o to dů­le­ži­těj­ší, že ter­mín po­vin­né­ho vy­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM u všech nad­li­mit­ních ve­řej­ných za­ká­zek, bude již za dveř­mi.

Druhý roč­ník Sum­mi­tu Kon­cep­ce BIM se měl pů­vod­ně usku­teč­nit ve čtvr­tek 19. lis­to­pa­du 2020 na vý­sta­viš­ti PVA Expo v praž­ských Letňanech. Bo­hu­žel ná­stup druhé vlny epi­de­mie ne­mo­ci Covid-19 a stále se zhor­šu­jí­cí epi­de­mi­o­lo­gic­ká si­tu­a­ce v Česku na­ko­nec ko­ná­ní druhé roč­ní­ku v le­toš­ním roce ne­u­mož­ní. Proto bylo roz­hod­nu­to o jeho od­lo­že­ní na příští rok, kon­krét­ně na 18. lis­to­pa­du 2021. Sum­mit se bude konat na stej­ném místě, kde se konal také loňský první a velmi úspěš­ný roč­ník.
V prů­bě­hu září se uká­za­lo, že ko­ná­ní kla­sic­ké­ho se­tká­ní ne­bu­de možné. Na­bí­ze­la se mož­nost uspo­řá­dat celou akci pouze vir­tu­ál­ně. Nicmé­ně pi­lí­řem Sum­mi­tu Kon­cep­ce BIM je pře­de­vším mož­nost se­tká­ní pro­fe­si­o­ná­lů z ob­las­ti sta­veb­nic­tví se zá­stup­ci vlád a stát­ní sprá­vy řady ev­rop­ských zemí i Česka, ale i mezi sebou. O tento roz­měr po­řa­da­te­lé ne­chtě­li sum­mit při­pra­vit.
Ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce o pří­pra­vách Sum­mi­tu Kon­cep­ce BIM budou do­stup­né na www.SummitKoncepceBIM.cz.


Mohlo by vás zajímat: