Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Poznejte program konference GIS Esri v ČR

Čtvrtek, 01 Říjen 2020 10:56

Tags: Arcadata | ESRI | GIS | Konference | on-line | Program

GIS Esri 2020 v CR-2040Le­toš­ní kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR se vzhle­dem k ak­tu­ál­ním opat­ře­ním usku­teč­ní vý­hrad­ně vir­tu­ál­ní for­mou. Přes­to po­řa­da­te­lé věří, že se po­da­ři­lo při­pra­vit atrak­tiv­ní pro­gram, ve kte­rém se našlo místo pro ak­tu­ál­ní spo­le­čen­ská té­ma­ta, mo­der­ní tren­dy z ob­las­tí GIS a ICT i vy­stou­pe­ní in­spi­ra­tiv­ních osob­nos­tí. Na webo­vých strán­kách akce již nyní na­lez­ne­te kom­plet­ní in­for­ma­ce o ná­pl­ni za­ha­jo­va­cí­ho bloku, pro­fi­ly hlav­ních řeč­ní­ků, náplň tech­no­lo­gic­ké­ho bloku a dal­ších živě vy­sí­la­ných sekcí i abs­trak­ty 6 živě vy­sí­la­ných worksho­pů, které budou k dis­po­zi­ci v prů­bě­hu ce­lé­ho lis­to­pa­du.

Na pře­hled před­to­če­ných vi­deo­před­ná­šek uži­va­te­lů a part­ne­rů se mů­že­te těšit v 41. týdnu roku.
Pokud si chce­te kon­fe­ren­ci užít se vším ser­vi­sem, při­hlas­te se nej­poz­dě­ji do stře­dy 14. 10. 2020 – jen tak vám totiž bude včas za­slán i ba­lí­ček kon­fe­renč­ních ma­te­ri­á­lů. Stej­ný ter­mín platí v pří­pa­dě, že se roz­hod­ne­te při­hlá­sit do on-line pře­hlíd­ky map a apli­ka­cí.

Po­drob­ný pro­gram kon­fe­ren­ce

 

 


Mohlo by vás zajímat: