Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Virtuální konference OpenFOAM 13.–15. října 2020

Pondělí, 12 Říjen 2020 21:55

Tags: CAE | CFD | ESI | Konference | OpenFOAM | Virtuální

OpenFOAM 2020-2038V dů­sled­ku ne­jis­tot kolem pan­de­mie covid-19 se na­plá­no­va­ná kon­fe­ren­ce ESI Open­C­FD změ­ni­la na vir­tu­ál­ní, pouze on-­li­ne kon­fe­ren­ci. Pokud byste chtě­li ko­mu­ni­ko­vat s ostat­ní­mi uži­va­te­li a vý­vo­já­ři z celé ce­lo­svě­to­vé ko­mu­ni­ty Open­FO­AM, aniž byste mu­se­li ces­to­vat, a po­dí­let se na sou­čas­ném i bu­dou­cím ří­ze­ní Open­FO­AM, při­dej­te se k to­mu­to for­má­tu. Jde o pri­már­ní udá­lost Open­FO­AM ve všech ob­las­tech apli­ka­cí CFD a in­te­gra­ce pro­ce­sů, uži­teč­nou pro in­že­ný­ry, ma­na­že­ry, IT spe­ci­a­lis­ty, vý­vo­já­ře, kon­zul­tan­ty, vý­zkum­ní­ky, stu­den­ty a ty, kteří hle­da­jí tr­va­lý pro­fe­si­o­nál­ní roz­voj CFD.

Vy­u­žij­te kom­bi­na­ci ži­vých a pře­dem za­zna­me­na­ných pre­zen­ta­cí, ži­vých pa­ne­lo­vých dis­ku­sí a růz­ných sí­ťo­vých ak­ti­vit. Vy­tvoř­te si vlast­ní fle­xi­bil­ní agen­du a spoj­te se s ko­mu­ni­tou Open­FO­AM.
Re­gis­tro­vat se mů­že­te na www.esi-group.com.

 


Mohlo by vás zajímat: